Doručení zdarma při objednávce nad 999 Kč.

Doprava zdarma se nevztahuje na velkoobjemové zásilky.

Více o způsobech doručení
30 dní na vrácení od data doručení. Zjistěte, jak podat žádost o vrácení zboží
Většinu produktů odesíláme do 24 hodin.

Doba vyřízení objednávky se může lišit v závislosti na dostupnosti produktu a zvoleném způsobu doručení.

Zjistěte si podrobné informace
Nav switch

Zadejte hledané slovo a zobrazí se návrhy.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU "SPORTANO CLUB"


I. DEFINICE

1. Všechny výrazy použité v Pravidlech Sportano Club napsané velkým písmenem mají význam uvedený níže, pokud kontext jejich použití neuvádí jinak. Pojmy psané velkým písmenem, které nejsou definovány v bodě I. odst. 2. níže, mají význam uvedený v Pravidlech Internetového obchodu.
2. Fráze psané velkými písmeny použité v Pravidlech Sportano Club by měly být chápány takto:

a) Cena – hrubá částka (včetně daně) uvedená v českých korunách nebo jiné měně, která náleží Pořadateli za převod vlastnictví Produktu na Účastníka v souladu s Kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím Internetového obchodu. Cena nezahrnuje náklady na doručení a další vybrané služby (např. Doplňkové služby), pokud podmínky aktuálních Akcí stanovených Pořadatelem nestanoví jinak;
b) Bodovaná aktivita – aktivita prováděná Účastníkem v rámci Internetového obchodu, za kterou může Účastník obdržet Body za podmínek stanovených v Pravidlech Sportano Club nebo ve zvláštních pravidlech Akce;
c) Registrační formulář – formulář zpřístupněný prostřednictvím Internetového obchodu, vyplněný Zákazníkem, který se chce stát členem SPORTANO CLUB;
d) Komunikace Sportano Club – Elektronická služba, která je součástí SPORTANO CLUB, spočívající v zasílání informací Účastníkovi Pořadatelem spojených s účastí v SPORTANO CLUB a obchodních informací (zejména o Produktech, Internetovém obchodě, SPORTANO CLUB, včetně nových produktů a aktuálních Akcích) na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo Účastníka;
e) Benefity – benefity stanovené Pořadatelem a udělené Účastníkům v závislosti na počtu získaných Bodů (status Účastníka) za podmínek stanovených Pořadatelem v Pravidlech Sportano Club nebo v rámci zvláštních pravidel Akce;
f) OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
g) Pořadatel – SPORTANO.COM společnost s ručením omezeným se sídlem Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra/ Polsko (EU), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Zielona Góra(, VIII obchodní oddělení - Národní soudní rejstřík, pod číslem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 388722422, základní kapitál 10.050.000,00 PLN, adresa webových stránek: www.sportano.cz, e-mailová adresa: kontakt@sportano.cz, telefonní číslo: +420 296 208 705 (poplatek jako za běžné spojení – dle ceníku příslušného operátora);
h) Body – body přidělované Účastníkovi Pořadatelem v rámci SPORTANO CLUB za podmínek uvedených v Pravidlech Sportano Club nebo v samostatných pravidlech / zásadách Akcí;
i) Akce – zvláštní podmínky prodeje produktů v Internetovém obchodě (např. slevy, kupony) nebo zvláštní podmínky pro udělování dodatečných Bodů Účastníkům nebo jejich výměnu za jiné benefity v rámci SPORTANO CLUB (např. možnost získávání Bodů výměnou za realizaci Bodované aktivity), upravená samostatnými zásadami / pravidly akcí, které lze využívat za podmínek v nich uvedených;
j) Sleva Sportano Club – množstevní sleva na nákup Produktů v Internetovém obchodě poskytnutá Účastníkovi výměnou za Body (výměna Bodů za Slevu Sportano Club), kterou lze využít za podmínek uvedených v Pravidlech Sportano Club;
k) Pravidla Sportano Club / Smlouva – tento dokument definující zásady fungování SPORTANO CLUB, včetně zásad poskytování a využívání služeb zpřístupňovaných Pořadatelem prostřednictvím Internetového obchodu v souvislosti s fungováním SPORTANO CLUB. Pravidla upřesňují práva a povinnosti Účastníka a Pořadatele.
l) OBCHODNÍ PODMÍNKY /Pravidla Internetového obchodu – dokument dostupný na adrese: https://sportano.cz/obchodni-podminky, upřesňující zásady fungování Internetového obchodu, zejména pravidla pro vytvoření Účtu, zadávání Objednávek, uzavírání Prodejních smluv, a používání jiných služeb zpřístupněných Pořadatelem prostřednictvím Internetového obchodu ve prospěch Zákazníků. Pravidla Sportano vymezují práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího.
m) SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;
n) SPORTANO CLUB – věrnostní program Pořadatele, jehož podmínky jsou uvedeny v Pravidlech Sportano Club. Účelem SPORTANO CLUB je zejména propagace a reklama Pořadatele nebo subjektů spolupracujících s Pořadatelem;
o) Internetový obchod – platforma provozovaná Pořadatelem, umožňující Zákazníkovi zadávat Objednávky, uzavírat Kupní smlouvy a poskytované služby Pořadatelem, dostupná na internetové adrese: https://sportano.cz/ jakož i prostřednictvím Mobilní aplikace (pokud byla zpřístupněna Pořadatelem);
p) Kupní smlouva – kupní smlouva ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu, týkající se prodeje Produktu Pořadatelem Účastníkovi za úhradu Ceny plus dalších poplatků, včetně nákladů na dodání, jakož i nákladů na Doplňkové služby v případě jejich objednávky (smlouva o poskytnutí Doplňkové služby), jejichž podmínky jsou uvedeny zejména v Obchodních Podmínkách Internetového obchodu;
q) Účastník – Zákazník, který vstoupil do SPORTANO CLUB způsobem stanoveným v Pravidlech Sportano Club; Zákazník, který je fyzickou osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, je povinen získat k uzavření Smlouvy příslušný souhlas svého zákonného zástupce a na výzvu Pořadatele tento souhlas předložit;
r) Technické požadavky – minimální technické požadavky, které je nutné splnit pro vstup do SPORTANO CLUB, včetně využívání Elektronických služeb souvisejících s fungováním SPORTANO CLUB, tj.: mít počítač nebo jiné zařízení připojené k internetu (v případě Mobilní aplikace - přenosné zařízení) s minimální přenosovou rychlostí umožňující plynulé obnovování webových stránek, s minimálním rozlišením obrazovky 1280 x 720 pixelů, vybavené alespoň jedním z následujících webových prohlížečů: Chrome verze 94 a vyšší, Internet Explorer verze 11 a vyšší, Firefox verze 93 a vyšší, Edge verze 94 a vyšší, Safari verze 14 a vyšší, Opera verze 80 a vyšší, s podporou Java Script a povolením souborů cookies. Zákazník musí mít platnou/aktivní e-mailovou adresu a zařízení umožňující správné vyplňování elektronických formulářů. Pro uzavření Smlouvy je nutné mít aktivní e-mailovou adresu a v určitých případech i klávesnici či jiné zařízení umožňující správné vyplňování elektronických formulářů;


II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla Sportano Club definují (i) principy fungování SPORTANO CLUB, včetně Elektronických služeb souvisejících se SPORTANO CLUB, (ii) podmínky účasti v SPORTANO CLUB, včetně práv a povinností Pořadatele a Účastníků, (iii) zásady přidělování Bodů a Benefitů Účastníkům a výměna Bodů za Slevu Sportano Club nebo jiné benefity, pokud je Pořadatel stanoví, (iv) pravidla Komunikace Sportano Club. Přijetí Pravidel je dobrovolné, avšak pro vstup Zákazníka do SPORTANO CLUB nezbytné.
2. SPORTANO CLUB si klade za cíl propagovat a reklamovat Pořadatele a subjekty spolupracující s Pořadatelem, a to i přizpůsobením se potřebám a očekáváním Účastníků. Pořadatel může vytvářet profily Účastníků analýzou a prognózováním jejich preferencí, což umožňuje lépe přizpůsobit vybrané Benefity nebo Akce, např. dodatečné slevy a nabídky Účastníkům. Vytváření profilů je nezbytné pro dosažení cílů SPORTANO CLUB. Organizátor neprovádí ve vztahu k účastníkům žádné úkony související s přijímáním rozhodnutí, které jsou založeny výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, a která mají pro Účastníka právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýkají.
3. SPORTANO CLUB je organizován na území České republiky a účast v něm je bezplatná a dobrovolná. Vstup do SPORTANO CLUB je možný kdykoliv během jeho trvání za podmínek popsaných v Pravidlech Sportano Club. Žádná práva (zejména Body a Benefity) vyplývající z účasti ve SPORTANO CLUB nemohou být Účastníkem převedeny na třetí osobu.
4. Informace prezentované v rámci SPORTANO CLUB, zejména v rámci Komunikace Sportano Club, jsou pozvánkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.
5. Účastník je povinen účastnit se SPORTANO CLUB způsobem v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, ustanoveními Pravidel Sportano Club, jakož i zvyklostmi a zásadami společenského soužití přijatými v dané oblasti. Účastník je povinen zejména:

a) uvést v Registračním formuláři a mít na Účtu pouze pravdivé, aktuální a všechny nezbytné údaje o Účastníkovi;
b) neprodleně informovat Pořadatele o změnách svých údajů uvedených v Registračním formuláři a uvedených v Účtu;
c) využívat veškeré služby a funkce SPORTANO CLUB zpřístupněné Pořadatelem způsobem, který nenaruší fungování SPORTANO CLUB nebo Internetového obchodu a způsobem, který nebude nevýhodný pro ostatní Účastníky a Pořadatele;
d) neposkytovat ani nepředávat v rámci SPORTANO CLUB žádný obsah zakázaný platnými zákony, zejména obsah, který porušuje vlastnická autorská práva třetích stran nebo jejich osobní práva (zákaz zveřejňování nelegálního obsahu);
e) nepodnikat činnosti, jako jsou: (i) informační činnosti nebo jakékoli jiné činnosti zaměřené na získávání informací, které nejsou určeny Účastníkovi, včetně údajů jiných Účastníků, nebo zasahující do pravidel nebo technických aspektů fungování SPORTANO CLUB, (ii) neoprávněně modifikovat obsah poskytnutý Pořadatelem.

6. Vstup do SPORTANO CLUB, včetně využívání Elektronických služeb souvisejících se SPORTANO CLUB, je možný za předpokladu splnění Technických požadavků koncového zařízení a IT systému používaného Účastníkem. V případě případného nesouladu fungování SPORTANO CLUB s Pravidly Sportano Club - je Účastník povinen v přiměřeném rozsahu spolupracovat s Pořadatelem za účelem zjištění, zda je nesoulad způsoben vlastnostmi digitálního prostředí Účastníka. V případě nesouladu provozu SPORTANO CLUB s Pravidly Sportano Club má Účastník nárok na opravné prostředky stanovené obecně platnými právními předpisy.
7. Pořadatel může zasílat Účastníkům Sportano Club Komunikaci na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo Účastníka. Komunikace Sportano Club je nezbytným prvkem SPORTANO CLUB, který umožňuje poskytovat Účastníkům informace o jejich účasti v SPORTANO CLUB, jakož i další informace týkající se aktuální nabídky Pořadatele (např. informace o Produktech, Akcích, Benefitech).


III. VSTUP DO SPORTANO CLUB

1. Podmínkou vstupu Zákazníka do SPORTANO CLUB je: (i) vytvoření Účtu v Internetovém obchodě nebo jeho předchozí vlastnictví, (ii) správné vyplnění Registračního formuláře v Internetovém obchodě nebo zaškrtnutí vyhrazeného checkboxu (zaškrtávací políčko) v procesu vytváření Účtu v Internetovém obchodě, (iii) přečtení a přijetí Pravidel Sportano Club.
2. Smlouva o účasti ve SPORTANO CLUB (vstup do SPORTANO CLUB) je uzavřena okamžikem, jakmile osoba, která vstupuje do SPORTANO CLUB, obdrží od Pořadatele e-mail informující o úspěšném vstupu do SPORTANO CLUB. Zákazník, který úspěšně vstoupil do SPORTANO CLUB, získává přístup k dalším funkcím Účtu souvisejícím se SPORTANO CLUB (zejména sledování zůstatku Bodů).


IV. PŘIZNÁVÁNÍ BODŮ

1. Body jsou Účastníkovi udělovány za podmínek stanovených v Pravidlech Sportano Club nebo ve zvláštních pravidlech / podmínkách Akcí. Účastník není oprávněn požadovat po Pořadateli výměnu Bodů za peníze nebo jiné věcné výhody.
2. V případě uzavření Kupní smlouvy je účastníkovi přiznán 1 Bod za každou 1 Kč (CZK) z konečné Ceny skutečně zaplacené Účastníkem za Produkty v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou (při výpočtu bodů se nezohledňují náklady na dodání a náklady na další služby, pokud si je Účastník zvolí). Body se neudělují za nákupy v Kamenné prodejně. Aby mohl Účastník získat Body za podmínek popsaných v této části, musí být v době zadávání Objednávky přihlášen ke svému Účtu. Body se neudělují v souvislosti s nákupem Elektronické dárkové karty (Elektronické dárkové karty ve smyslu Předpisů o elektronických dárkových kartách dostupných v Internetovém obchodě).
3. Body jsou Účastníkovi automaticky přiděleny po uzavření Kupní smlouvy s tím, že Body zůstanou neaktivní až do uplynutí lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy v souladu s Pravidly Internetového obchodu. Pokud Účastník od Kupní smlouvy neodstoupí, budou Body aktivovány nejpozději do 45 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Neaktivní Body nemůže Účastník využít (tj. neaktivní Body se neberou v úvahu při určování Benefitů, které má Účastník k dispozici, a není možné vyměnit neaktivní Body za Slevu Sportano Club nebo jiné benefity, pokud jsou Pořadatelem poskytovány).
4. V případě účinného odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Účastníka nebo zrušení Kupní smlouvy z jiných důvodů nebudou Body udělené v souvislosti s takovou Kupní smlouvou aktivovány a budou odebrány z Účtu Účastníka (Body budou odečteny z celkové částky Bodů uvedených na Účtu Účastníka).
5. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit Body, které byly Účastníkovi uděleny v rozporu s Pravidly Sportano Club nebo samostatnými pravidly / podmínkami Akcí. Pořadatel o tom bude Účastníka informovat prostřednictvím e-mailu s uvedením důvodu zrušení Bodů.
6. Informace o počtu udělených Bodů a datu jejich platnosti jsou dostupné v rámci Účtu Pořadatel může zavést i další způsoby informování Účastníků o počtu udělených Bodů a době jejich platnosti, a to zejména prostředky komunikace na dálku, s využitím e-mailové adresy a telefonní číslo Účastníka přiřazenými k Účtu.
7. Body mohou být Účastníkům uděleny také v důsledku provedení Bodované aktivity Účastníkem. Počet udělených Bodů v takovém případě závisí na provedené Bodované aktivitě. Pořadatel uvádí informace o Bodovaných aktivitách, včetně počtu Bodů za jejich realizaci, v rámci Účtu nebo ve zvláštních pravidlech Akcí. V takovém případě budou Body přiděleny a aktivovány za podmínek uvedených na Účtu nebo ve zvláštních pravidlech / podmínkách Akce.
8. Body zůstávají v platnosti po dobu 6 měsíců od data jejich aktivace. Doba platnosti Bodů je uvedena v rámci Účtu.
9. Body vyprší (jsou odstraněny z Účtu Účastníka) v následujících situacích:

a) po uplynutí doby platnosti uvedené v odst. 8 výše (odstraní se nevyužité Body, jejichž platnost vypršela);
b) ve chvíli účinného ukončení Smlouvy ze strany Pořadatele za podmínek uvedených v bodě VII nebo bodě XII níže (vyprší všechny Body);
c) okamžikem účinného odstoupení Účastníka z účasti ve SPORTANO CLUB (ukončení Smlouvy) nebo odstoupení od Smlouvy za podmínek uvedených v bodě VII níže (vyprší všechny Body);
d) po účinném ukončení Smlouvy o poskytování služeb v souladu s Pravidly Internetového obchodu (vyprší všechny Body);
e) v případě účinného odstoupení Účastníka od Kupní smlouvy z důvodu nesouladu Produktu s Kupní smlouvou (vyprší Body udělené v souvislosti s Kupní smlouvou, od níž bylo odstoupeno);
f) pokud Účastník předloží úspěšně prohlášení o snížení Ceny Produktu z důvodu nesouladu Produktu s Kupní smlouvou (vyprší Body v počtu odpovídajícím částce, o kterou byla Cena snížena, v souladu s Pravidly Sportano Club);
g) v jiných situacích uvedených v Pravidlech Sportano Club nebo vyhrazených pravidlech / podmínkách Akce.

10. V případě opětovného vstupu do SPORTANO CLUB není Účastník oprávněn žádat přidělení dříve propadlých Bodů nebo udělení dříve drženého statusu v souladu s bodem V Pravidel Sportano Club.


V. STATUS ÚČASTNÍKA

1. V závislosti na počtu Bodů získaných v rámci SPORTANO CLUB má Účastník specifický status, který se určuje podle následujících pravidel:

a) od 0 do 8999 Bodů – status BRONZOVÝ;
b) od 9000 do 59999 Bodů – status STŘÍBRNÝ;
c) od 60000 Bodů – status ZLATÝ.

2. Status Účastníka se nemění v důsledku výměny Bodů ze strany Účastníka za Slevu Sportano Club nebo jiné benefity, pokud je Pořadatel poskytuje. Status Účastníka se může změnit v důsledku situací uvedených v bodě IV odst. 4-5 a bodě IV odst. 9 písm. e-f výše.
3. Pořadatel může na základě svého rozhodnutí pořádat Akce nebo udělovat Benefity určené pouze Účastníkům, kteří získali uvedený status dle podmínek popsaných v Pravidlech Sportano Club (bod V). Podrobné informace o Benefitech dostupných pro Účastníky s konkrétním statusem jsou uvedeny v Internetovém obchodě (např. v rámci Účtu).


VI. VÝMĚNA BODŮ

1. Výměna aktivních Bodů za Slevu Sportano Club je možná v rámci zadávání Objednávky prostřednictvím Internetového obchodu na výslovnou žádost Účastníka vyjádřenou prostřednictvím vyhrazené funkce v rámci Internetového obchodu. Není možné vyměnit Body za Slevu Sportano Club ve vztahu k Objednávkám, které již byly zadány, aniž byste požádali o výměnu Bodů za Slevu Sportano Club. Účastník nemůže využít Body v souvislosti s nákupem Elektronické dárkové karty. Účastník nemůže Body využívat k nákupům v Kamenné prodejně.
2. Výměna Bodů za Slevu Sportano Club je možná za následujících podmínek:

a) 20 aktivních Bodů umožňuje získat Slevu Sportano Club ve výši 1 Kč (CZK);
b) Body se směňují za Slevu Sportano Club ve výši minimálně 1 Kč (CZK);
c) Sleva Sportano Club získaná v důsledku výměny Bodů v rámci jedné Objednávky nemůže být vyšší než 30 % z celkové Ceny za všechny Produkty v rámci dané Objednávky – maximální počet Bodů, které lze v rámci dané Objednávky použít, je vždy uveden v Košíku.

3. Sleva Sportano Club je množstevní sleva, která se uplatňuje proporcionálně na jednotlivé Produkty, na které se vztahuje daná Objednávka a nesnižuje náklady na dodání ani náklady na Doplňkové služby. Body se využívají v pořadí, v jakém byly aktivovány, takže jako první jsou využity Body aktivované jako první.
4. Aby bylo možné určit, zda byly splněny minimální prahové hodnoty Objednávky opravňující k bezplatnému doručení, je závazná celková Cena za Produkty podle Objednávky, vypočtená po použití Slevy Sportano Club.
5. V případě, že Účastník uzavřel Smlouvu o prodeji s využitím Slevy Sportano Club a následně od ní účinně odstoupil nebo byla smlouva zrušena z jiných důvodů, jsou použité Body vráceny Účastníkovi v částce úměrné části Kupní smlouvy, ze které Účastník odstoupil nebo byla zrušena z jiných důvodů. V takovém případě jsou Body vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení Produktu zpět nebo doložení dokladu o jeho vrácení Účastníkem, podle toho, která událost nastane dříve. Doba platnosti vrácených Bodů běží ode dne jejich původní aktivace, přičemž do doby platnosti se doba od data jejich výměny za Slevu Sportano Club do data jejich vrácení v souladu s tímto bodem do výpočtu ceny nezapočítává.
6. Pořadatel může dle svého rozhodnutí umožnit výměnu Bodů za jiné benefity. V takovém případě jsou pravidla výměny uvedena v Internetovém obchodě (např. v rámci Účtu) nebo v samostatných pravidlech Akce.


VII. UKONČENÍ SMLOUVY / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Pořadatel může Smlouvu kdykoli ukončit se 14denní výpovědní lhůtou v případě alespoň jednoho z následujících závažných důvodů (uzavřený katalog):

a) změna právních ustanovení upravujících poskytování služeb Pořadatelem ovlivňující vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi Účastníkem a Pořadatelem nebo změna výkladu výše uvedených právních ustanovení v důsledku soudních rozsudků, rozhodnutí, doporučení nebo doporučení úřadů nebo orgánů příslušných v dané oblasti;
b) změna způsobu poskytování služeb z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace Technických požadavků uvedených v těchto Pravidlech Sportano Club), která výrazně ztěžuje nebo znemožňuje další poskytování služeb ze strany Pořadatele;
c) změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb, na které se vztahují Pravidla Sportano Club, zavedením nových, úpravou nebo zrušením Pořadatelem stávajících funkcí nebo služeb, na které se vztahují Pravidla Sportano Club;
d) změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb subjekty spolupracujícími s Pořadatelem zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb těmito subjekty, které mají vliv na vzájemná práva a povinnosti mezi Účastníkem a Pořadatelem.

3. Pořadatel může ukončit Smlouvu s Účastníkem s třídenní výpovědní lhůtou a/nebo mu odepřít právo na další účast ve SPORTANO CLUB a rovněž mu může omezit přístup k Obsahu uvedenému v bodě X níže, v případě narušení Účastníkem Pravidel Sportano Club, zejména bodu II odst. 5 Pravidel Sportano Club.
4. Pořadatel své prohlášení v rozsahu uvedeném v odst. 2 a 3 výše zašle na e-mailovou adresu, kterou Účastník uvedl v rámci Účtu.
5. V případě ukončení Smlouvy zůstávají Akce určené Účastníkovi v platnosti po dobu uvedenou v podmínkách / pravidlech Akce, nejdéle však po dobu trvání Smlouvy s daným Účastníkem.
6. V případě ukončení Smlouvy o poskytování služeb v souladu s Pravidly Internetového obchodu je Smlouva s Účastníkem ukončena v okamžiku ukončení Smlouvy o poskytování služby v souladu s Obchodními podmínkami Internetového obchodu.
7. Účastník může Smlouvu kdykoli vypovědět se 14denní výpovědní lhůtou. Prohlášení o ukončení Smlouvy lze podat zejména zasláním jeho obsahu např. písemně na adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo na e-mailovou adresu: kontakt@sportano.cz.
8. Bez ohledu na oprávnění uvedené v odst. 7 výše, Účastník, který je (i) Spotřebitelem může od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu, aniž by mu tím vznikly jiné náklady než ty, které stanoví právní předpisy. Ke splnění termínu stačí, aby Účastník podal prohlášení Pořadateli před jeho uplynutím (§ 1829 občanského zákoníku).
Účastník může předložit jakékoli jednoznačné prohlášení, ve kterém bude informovat o svém odstoupení od Smlouvy. Prohlášení o odstoupení od Smlouvy lze podat například písemně na adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo e-mailem na kontakt@sportano.cz. Prohlášení o odstoupení od Smlouvy lze podat například prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu 1 Pravidel Sportano Club.


VIII. REKLAMACE A MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Reklamace týkající se SPORTANO CLUB lze nahlásit Pořadateli zejména e-mailem na adresu: kontakt@sportano.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla: +420 296 208 705 - sazba jako za standardní hovor dle ceníku příslušného operátora. Při nahlášení reklamace se doporučuje popsat její důvod, požadavek Účastníka a kontaktní údaje Účastníka - usnadní to a urychlí vyřízení reklamace.
2. Pořadatel reklamaci Účastníka posoudí neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího obdržení pokud zákon nebo zvláštní předpisy nestanoví lhůtu jinou.
3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b Občanského zákoníku.
4. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
5. Platforma pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution) má usnadnit nezávislé, mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli přes Internet.Tyto spory se týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových kupních smluv, nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli přebývajícími v Evropské Unii a podnikateli se sídlem v Evropské Unii.
6. Spotřebitel, který chce využít možnost alternativního řešení sporů týkajících se internetového obchodu, může podat svou stížnost prostřednictvím internetové platformy pro online řešení sporů, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem osobních údajů Účastníků je Pořadatel. Pořadatel používá vhodná technická a organizační opatření sloužící k ochraně zpracovávaných osobních údajů.
2. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné k uzavření Smlouvy (přistoupení a užívání SPORTANO CLUB), jakož i k využívání Elektronických služeb souvisejících se SPORTANO CLUB.
3. Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost. Budeme však rádi, pokud budete problémy řešit nejprve s námi.
(www.uoou.cz).
Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: gdpr@sportano.cz.
4. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Účastníka naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookies.


X. LICENCE

1. Veškerá a výhradní práva k Obsahu souvisejícímu s SPORTANO CLUB umístěným Pořadatelem nebo jeho dodavateli v rámci Internetového obchodu nebo Komunikace Sportano Club, zejména grafické prvky, loga, názvy a práva k databázím, podléhají právní ochraně a náleží Pořadateli nebo subjektům spolupracujícím s Pořadatelem. Účastník je oprávněn bezplatně používat takový Obsah, jakož i používat Obsah zveřejněný v souladu s platnými právními předpisy a již šířený jinými Účastníky, pouze v rozsahu nezbytném pro řádné používání SPORTANO CLUB, bez teritoriálních omezení. Použití takového Obsahu v jiném rozsahu je možné pouze na základě výslovného, předchozího souhlasu uděleného oprávněným subjektem, a to písemně, pod hrozbou neplatnosti.
2. Zákazník, umístěním jakéhokoli obsahu do Internetového obchodu v souvislosti s účastí ve SPORTANO CLUB uděluje Pořadateli bezplatnou licenci k užívání, úpravám, mazání, přidávání, veřejnému předvádění, veřejnému vystavování, reprodukci a šíření tohoto obsahu bez teritoriálního omezení. Toto právo zahrnuje oprávnění udělovat sublicence v rozsahu odůvodněném plněním Smlouvy, jakož i oprávnění vykonávat samostatně nebo prostřednictvím třetích stran odvozená práva v oblasti vývoje, adaptace, zpracování a překladu díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu, v jakém Účastník není oprávněn udělovat licence uvedené v tomto odst. 2 se Účastník zavazuje takové příslušné licence pro Pořadatele získat.


XI. ZMĚNA PRAVIDEL

1. Pořadatel má právo změnit Pravidla Sportano Club v případě alespoň jednoho z následujících závažných důvodů (uzavřený katalog):

a) změna právních ustanovení upravujících poskytování služeb Pořadatelem ovlivňující vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi Účastníkem a Pořadatelem nebo změna výkladu výše uvedených právních ustanovení v důsledku soudních rozsudků, rozhodnutí, doporučení nebo doporučení úřadů nebo orgánů příslušných v dané oblasti;
b) změna způsobu poskytování služeb z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace Technických požadavků uvedených v těchto Pravidlech Sportano Club);
c) změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb, na které se vztahují Pravidla Sportano Club, zavedením nových, úpravou nebo zrušením Pořadatelem stávajících funkcí nebo služeb, na které se vztahují Pravidla Sportano Club;
d) změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb subjekty spolupracujícími s Pořadatelem zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb těmito subjekty, které mají vliv na vzájemná práva a povinnosti mezi Účastníkem a Pořadatelem.

2. V případě změn Pravidel Sportano Club zpřístupní Pořadatel úplné znění Pravidel Sportano Club zveřejněním na webových stránkách Internetového obchodu, jakož i prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb, což Strany uznávají za uvedení informace o změně do prostředku elektronické komunikace takovým způsobem, aby se Účastník mohl seznámit s jejím obsahem.
3. Změna Pravidel Sportano Club nabývá účinnosti 14 dnů ode dne odeslání informace o změně. Účastník má právo vypovědět Smlouvu do 14 dnů ode dne oznámení změny Pravidel Sportano Club. Změna Pravidel Sportano Club nemá vliv na Body udělené Účastníkovi před změnou.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo zavést změny ve fungování SPORTANO CLUB, které nejsou nutné pro zachování shody s Pravidly Sportano Club a nevedou k jejich změně, pokud to vyplývá z: (i) vylepšení stávajících funkcí, zejména změny uspořádání, vzhledu, (ii) změny funkcí, které neovlivňují soulad s Pravidly Sportano Club, (iii) vylepšení zabezpečení, která nemají vliv na soulad s Pravidly Sportano Club. Pořadatel bude o těchto změnách informovat Účastníky prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb nebo prostřednictvím informací zobrazených v Internetovém obchodě (např. v rámci Účtu).


XII. USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA PODNIKATELE

1. Ustanovení bodu XII Pravidel Sportano Club platí pouze pro Podnikatele a mají přednost před zbývajícími ustanoveními Pravidel Sportano Club.
2. Pořadatel může Smlouvu uzavřenou s Podnikatelem s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů vypovědět zasláním příslušného prohlášení Podnikateli v libovolné formě.
3. Pořadatel, stejně jako jeho zaměstnanci, zmocnění zástupci a plnomocníci nenesou vůči Podnikateli, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, zplnomocněným zástupcům a/nebo plnomocníkům odpovědnost za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, v tom neoprávněného jednání (pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak), ledaže by jimi byla škoda způsobena úmyslně.
4. V případě,že je shledána odpovědnost Pořadatele, jeho zaměstnanců, oprávněných zástupců a/nebo zmocněnců, je tato odpovědnost vůči Podnikateli bez ohledu na její právní základ omezena částkou 26.000 Kč (CZK)- a to jak v rámci jedné pohledávky, tak pro všechny pohledávky celkem.
5. Skutečnost, že jednání nebo opomenutí, na jehož základě vznikla škoda, bylo nesplněním nebo nesprávným plněním povinnosti, vylučuje nároky Podnikatele na náhradu škody z důvodu neoprávněného jednání.
6. Veškeré spory vzniklé mezi Pořadatelem a Podnikatelem budou řešeny u soudu místně příslušného podle sídla Pořadatele.
7. Pořadatel může na základě obecně platných právních předpisů v každé chvíli změnit ustanovení Pravidel Sportano Club ve vztahu k Podnikatelům.


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla vstupují v platnost 2024.05.23. Obsah Pravidel Sportano Club je zdarma zpřístupněn v Internetovém obchodě.
2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.
3. Volba českého práva na základě těchto obchodních Pravidel nezbavuje účastníka ochrany, kterou mu poskytují tato Pravidla a kterou nelze vyloučit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.
4. V záležitostech, které nejsou upraveny v Pravidlech Sportano Club, se použijí ustanovení Obchodních podmínek internetového obchodu a obecně platná ustanovení českého práva.
5. Používání SPORTANO CLUB, včetně Elektronických služeb s ním souvisejících, je spojeno s typickými riziky souvisejícími s přenosem dat prostřednictvím internetu, jako je šíření údajů Účastníka, získání přístupu k nim neoprávněnými osobami nebo ztráta údajů Účastníka. Pořadatel a Účastníci jsou povinni činit kroky k minimalizaci těchto rizik (např. Účastník by neměl sdělovat přístupové údaje, včetně Hesla, třetím stranám). Pořadatel zajišťuje technická a organizační opatření přiměřená míře rizika pro bezpečnost funkcí nebo služeb poskytovaných prostřednictvím Internetového obchodu.
6. Ustanovení Pravidel Sportano Club nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva Spotřebitelů vyplývající z kogentních ustanovení zákona, Pořadatel proto případné pochybnosti vykládá ve prospěch Spotřebitele.
PŘÍLOHA č. 1 - VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Adresát:
SPORTANO.COM Sp. z o.o.
PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec
kontakt@sportano.cz.

Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o svém/našem odstoupení od kupní smlouvy na následující položky(*) smlouvy na dodávku následujících předmětů(*) smlouvy o díle spočívající v provedení následující věci(*)/ o poskytování následující služby(*)

Datum uzavření smlouvy(*)/přijetí(*)
Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)
Datum

(*) Nehodící se škrtněte

heureka widget