Doručení zdarma při objednávce nad 999 Kč.

Doprava zdarma se nevztahuje na velkoobjemové zásilky.

Více o způsobech doručení
30 dní na vrácení od data doručení. Zjistěte, jak podat žádost o vrácení zboží
Většinu produktů odesíláme do 24 hodin.

Doba vyřízení objednávky se může lišit v závislosti na dostupnosti produktu a zvoleném způsobu doručení.

Zjistěte si podrobné informace
Nav switch

Zadejte hledané slovo a zobrazí se návrhy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SPORTANO.CZ 

Tyto Obchodní podmínky definují základní pravidla pro používání Internetového obchodu, Elektronických služeb poskytovaných Prodávajících, a rovněž i pravidla pro zadávání Objednávek a uzavírání a plnění Kupních smluv. Jeho účelem je vytvořit jasný, bezpečný a poctivý vztah mezi účastníky transakce. Obchodní podmínky jsou důležitým, základním a nezbytným prvkem každé transakce v Internetovém obchodě. Pravidla obsahují mj. důležité informace ohledně práv a povinností Zákazníka a Prodávajícího.

 

Obchodní podmínky se vyznačují specifickým formálním jazykem, který odráží znění příslušných právních ustanovení. Je to nezbytné, aby se předešlo zbytečným pochybnostem o způsobu výkladu ustanovení dokumentu. V případě pochybností nebo dotazů ohledně obsahu Obchodních podmínek se prosím obraťte na Oddělení zákaznických služeb.

 

I.     DEFINICE

II.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

III.    ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

IV.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

V.     DODÁNÍ PRODUKTU

VI.    PLATBA ZA PRODUKT

VII.  REKLAMACE

VIII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

IX.  PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

X.  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

XI.   LICENCE

XII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

XIII. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

I.              DEFINICE

 

1.          V Obchodních podmínkách použité pojmy psané velkým počátečním písmenem mají následující význam:

a)          PRÁVNÍ PŘEDPISY – kogentní ustanovení právních předpisů platných ke dni uzavření Smlouvy o Poskytování Služeb nebo Kupní Smlouvy, zohledňující případné změny, ke kterým dojde v průběhu trvání těchto smluv, a rovněž kogentní ustanovení právních předpisů, které vstoupí v platnost v průběhu platnosti těchto smluv;

b)          MOBILNÍ APLIKACE – mobilní aplikace, kterou může Prodávající zpřístupnit Zákazníkovi, určená k instalaci na mobilní zařízení Zákazníka a umožňující zejména používání Internetového obchodu a Elektronických služeb bez nutnosti spouštění webového prohlížeče;

c)          BOK [OZS] - Oddělení Zákaznických Služeb Prodávajícího, jehož prostřednictvím je možné udělit našim Zákazníkům informace např. o Produktech, ale také o aktuálních propagačních akcích a obsahu Obchodních podmínek. Kontakt s Oddělením zákaznických služeb je možný od pondělí do pátku, od 10 do 14 hodin, na uvedených telefonních číslech, e – mailové adrese a prostřednictvím chatu uvedených v záložce „Kontakt“ na webu Internetového obchodu, jakož i pomocí kontaktního formuláře. Náklady na spojení s Oddělením zákaznických služeb – poplatek jako za standardní spojení – dle ceníku příslušného operátora;

d)          CENA –cena uváděná vždy včetně všech daní a poplatků v českých korunách nebo v jiné měně splatná Prodávajícímu za převod vlastnictví Produktu na Zákazníka v souladu s Kupní Smlouvou. Cena nezahrnuje případné náklady spojené s balením a dodáním Produktu, pokud podmínky aktuálních propagačních akcí používaných Internetovým obchodem nestanoví jinak;

e)          PRACOVNÍ DEN –den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma státních svátků;

f)          HESLO – řetězec alfanumerických znaků, nezbytný pro autorizaci při přístupu k Účtu, zadaný Zákazníkem při vytváření Účtu. Registrace Účtu vyžaduje zadání jediného Hesla v souladu s minimálními požadavky. Zákazník je povinen uchovávat Heslo v tajnosti (nesdělovat je jakýmkoli třetím osobám). Prodávající nabízí Zákazníkovi několik možností změny Hesla. V závislosti na jeho rozhodnutí může Prodávající zpřístupnit Zákazníkovi mechanismus tzv. obnovení zapomenutého Hesla;

g)          ZÁKAZNÍK – subjekt nakupující Produkt prostřednictvím Internetového obchodu, uzavírající Kupní smlouvu nebo používající Elektronickou službu v souladu s Obchodními podmínkami, který je svéprávný v rozsahu umožňujícím správné vykonání konkrétní činnosti v rámci Internetového obchodu. Zákazník, který je fyzickou osobou s omezenou svéprávností, je povinen získat příslušný souhlas svého zákonného zástupce k uzavření Smlouvy o poskytování služeb nebo Kupní smlouvy a tento souhlas poskytnout na žádost Prodávajícího; Smlouva o poskytování služeb a Kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu jsou však zpravidla smlouvami uzavíranými v méně závažných běžných záležitostech běžného života. Prodávající si vyhrazuje, že v odůvodněných případech bude uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu umožněno pouze osobám starším 18 let a plně svéprávným;

h)          OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

i)            SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

j)            ÚČET – Elektronická služba zpřístupněná Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňující Zákazníkovi používat dodatečné funkce. Zákazník získá přístup k Účtu pomocí Přihlašovacího jména a s ním souvisejícího Hesla. Zákazník se přihlašuje ke svému Účtu po registraci v Internetovém obchodě. Účet umožňuje ukládat a uchovávat informace o adresních údajích Zákazníka pro zasílání Produktů, sledování stavu Objednávky, přístupu k historii Objednávek, jakož i další služby poskytované Zákazníkovi Prodávajícím;

k)          KOŠÍK – Elektronická služba zpřístupněná Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňující zejména snadné zadávání Objednávek na vybraný počet Produktů s uvedením souhrnu Ceny jednotlivých Produktů a celkové Ceny za všechny Produkty. Za účelem zajištění kvalitních služeb poskytovaných Prodávajících má Prodávající možnost zavést limit na Produkty nebo limit na celkovou Cenu Produktů, které lze přidat v rámci jedné Objednávky. V případě překročení stanoveného limitu o tom bude Zákazník informován prostřednictvím příslušné zprávy zobrazené v Internetovém obchodě;

l)          PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO – e-mailová adresa Zákazníka zadaná v rámci Internetového obchodu při vytváření Účtu;

m)            NEWSLETTER – Elektronická služba umožňující Zákazníkovi přijímat od Prodávajícího obchodní informace, zejména o Produktech, Internetovém obchodě, včetně novinek a aktuálních propagačních akcích, na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo poskytnuté Zákazníkem (podrobné zásady poskytování služby Newsletter jsou specifikována v samostatných pravidlech);

n)        PRODUKT – movitá věc dostupná v nabídce Internetového obchodu, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím, za úhradu Ceny, nebo předmětem Rezervace. Všechny Produkty prezentované v Internetovém obchodě jsou zcela nové;

o)          PODNIKATEL – Zákazník, který není Spotřebitelem, který uzavírá Kupní smlouvu nebo Smlouvu o poskytování služeb za účelem přímo či nepřímo souvisejícím s jeho obchodní nebo podnikatelskou činností;

p)          OBCHODNÍ PODMÍNKY / SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – tento dokument specifikující zásady fungování Internetového obchodu, zejména pravidla pro vytvoření Účtu, zadávání Objednávek, uzavírání Kupních smluv a používání dalších služeb poskytovaných Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu a Mobilní aplikace Zákazníkům. Obchodní podmínky definují práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího;

q)          INTERNETOVÝ OBCHOD – platforma provozovaná Prodávajícím, umožňující Zákazníkovi zadávat Objednávky, uzavírat Kupní smlouvy a poskytovat služby Prodávajícím, dostupná na internetové adrese: www.sportano.cz, a rovněž prostřednictvím Mobilní aplikace;

r)          PRODÁVAJÍCÍ - SPORTANO.COM Sp. z o.o., se sídlem ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Polsko (EU), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Zielona Góra, VIII obchodní oddělení - Národní soudní rejstřík, pod číslem KRS 0000896178, NIP (DIČ) 9731077223, REGON (IČ) 388722422, BDO 000550240, základní kapitál 10.050.000,00 PLN, adresa webových stránek: www.sportano.cz, e-mailová adresa: kontakt@sportano.cz, telefonní číslo: +420 296 208 705 (poplatek jako za běžné spojení – dle ceníku příslušného operátora); [aktualizace definice prodávajícího v souvislosti se změnou společnosti (názvu) prodávajícího a změnou výše základního kapitálu k listopadu 2022, 28]

s)          OBSAH – textový, grafický nebo multimediální prvek (např. informace o Produktu, jeho fotografie, popis), který je dílem chráněným dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a je určen pouze pro osobní potřebu Zákazníka;

t)          KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva ve smyslu Občanského zákoníku, týkající se prodeje Produktu Prodávajícím Zákazníkovi za úhradu Ceny plus dalších poplatků včetně nákladů na dopravu, jejíž podmínky jsou uvedeny zejména v Obchodních podmínkách. Kupní smlouva je uzavřena mezi Zákazníkem a Prodávajícím za použití prostředků komunikace na dálku poté, co Prodávající přijme Objednávku za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;

u)          ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou Prodávajícím Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace, v souladu s Obchodními podmínkami. V rozsahu, v jakém jsou služby poskytovány subjekty spolupracujícími s Prodávajícím, lze příslušná ustanovení o zásadách používání těchto služeb nalézt v pravidlech upravujících poskytování služeb těmito subjekty;

v)          TECHNICKÉ POŽADAVKY - minimální technické požadavky, jejichž splnění je nezbytné pro používání Internetového obchodu, včetně Elektronických služeb, a pro uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu, tj. počítač nebo jiné zařízení připojené k internetu (v případě Mobilní aplikace - mobilní zařízení) s minimální šířkou pásma umožňující plynulé obnovování webových stránek , s minimálním rozlišením obrazovky 1280 x 720 bodů, vybavený alespoň jedním z těchto webových prohlížečů: Chrome verze 94 a vyšší, Internet Explorer verze 11 a vyšší, Firefox verze 93 a vyšší, Edge verze 94 a vyšší, Safari verze 14 a vyšší, Opera verze 80 a vyšší, podporující Java Script a umožňující ukládání souborů cookies. K používání Internetového obchodu, včetně Elektronických služeb, musí mít Zákazník platnou / aktivní e-mailovou adresu a zařízení, které umožňuje správné vyplňování elektronických formulářů. Pro uzavření Kupní smlouvy musí mít Zákazník aktivní e-mailovou adresu a v určitých případech klávesnici nebo jiné zařízení, které umožňuje řádné vyplňování elektronických formulářů;

w)          OBJEDNÁVKA – prohlášení vůle předložené Prodávajícímu Zákazníkem, zejména v elektronické podobě, s uvedením vybraného Produktu nebo Produktů, na které Zákazník předkládá nabídku na uzavření Kupní smlouvy, obsahující údaje Zákazníka potřebné pro uzavření a plnění Kupní smlouvy. V rámci jedné Objednávky může Zákazník předložit několik nabídek ke koupi Produktu.

x)           DOPADY VÁLEČNÉHO KONFLIKTU – mají význam uvedený v článku XIV.3 těchto Obchodních podmínek.

 

II.            VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.          Obchodní podmínky jsou určeny jak Zákazníkům, kteří jsou Spotřebiteli, tak i Podnikatelům.

2.          Přijetí Obchodních podmínek je dobrovolné, ale nezbytné k vytvoření Účtu, zadávání Objednávek a uzavírání Kupních smluv a může být také nutné k používání dalších Elektronických služeb poskytovaných Prodávajícím.

3.          Zákazník může zadávat Objednávky bez nutnosti vytvoření Účtu.

4.          Informace uvedené v Internetovém obchodě a v Newsletteru jsou pouze výzvou k podávání nabídek, a nikoliv nabídkou na uzavření Kupní smlouvy předkládanou Zákazníkům ze strany Prodávajícího.

5.          Používání Elektronických služeb jako služeb poskytovaných elektronicky je spojeno s hrozbami typickými pro přenos dat přes internet, jako je šíření údajů Zákazníka, neoprávněný přístup k nim nebo ztráta údajů Zákazníka. Prodávající i Zákazník jsou povinni činit kroky k minimalizaci těchto rizik. Prodávající zejména uplatňuje odpovídající zabezpečení uvedené v Obchodních podmínkách a Zákazník je povinen nesdělovat Přihlašovací jméno a Heslo neoprávněným osobám.

6.          Používání Internetového obchodu, zejména používání Elektronických služeb a uzavírání Kupních smluv, je možné za předpokladu, že koncové zařízení a ICT systém Zákazníka splňují Technické požadavky.

7.          Používání Internetového obchodu prostřednictvím webového prohlížeče nebo Mobilní aplikace, včetně zadávání Objednávek, může být spojeno s nutností vynaložení nákladů na připojení k internetu (poplatek za přenos dat), a to v souladu s tarifním balíčkem poskytovatele služeb používaným Zákazníkem.

8.          Prodávající může plněním svých jednotlivých povinností nebo běžným provozem Internetového obchodu pověřit subdodavatele. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby to neovlivnilo rozsah a kvalitu Elektronických služeb.

9.          Prodávající může poskytnout Zákazníkovi další doplňkové služby za podmínek upravených zvláštními předpisy.

 

III.            ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

 

1.          Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu poskytuje Zákazníkům zdarma následující Elektronické služby:

a)          Účet;

b)          ukládání a zpřístupnění historie objednávek Zákazníkovi prostřednictvím Účtu;

c)          umožnění Zákazníkům zadávat Objednávky a uzavírat Kupní smlouvy za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;

d)          umožnění používání Košíku;

e)          umožnění prohlížení Obsahu umístěného v Internetovém obchodě;

f)          umožnění vytváření seznamu oblíbených Produktů;

g)          informování o dostupnosti Produktů;

h)          Newsletter;

i)            v případě Mobilní aplikace: (i) prezentace aktuálních upozornění přímo na obrazovce mobilního zařízení, (ii) prezentace vybraných Produktů v nabídce Internetového obchodu, (iii) přidávání oblíbených Produktů do schránky.

2.          Smlouva o poskytování služeb je uzavřena za předpokladu společného splnění následujících podmínek: (i) Zákazník úspěšně vyplní a přijme (odesláním Prodávajícímu) registrační formulář pro vytvoření Účtu, (ii) akceptuje Obchodní podmínky a (iii) Zákazník potvrdí uzavření Smlouvy o poskytování služeb kliknutím na aktivační odkaz zaslaný Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem během registrace. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou.

3.          Prodávající může odmítnout registraci Účtu, pokud Zákazník poruší ustanovení odst. 6 písm. a, b, c, f, g níže.

4.          Používání Košíku začíná okamžikem, kdy Zákazník do Košíku přidá první Produkt. Košík je jednorázového charakteru, je poskytován zdarma a končí okamžikem, kdy Zákazník jeho prostřednictvím odešle nebo přestane zadávat Objednávku. V závislosti na dostupných funkcích si Košík může zapamatovat informace o Produktech vybraných Zákazníkem i po ukončení relace prohlížeče, nezaručuje však dostupnost Produktů vybraných Zákazníkem za účelem umožnění Objednávky v pozdějším období.

5.          Pro zahájení poskytování Newsletteru je Zákazník povinen vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních informací a přijmout pravidla pro odběr Newsletteru zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole nebo kliknutím na příslušné tlačítko a uvedením své e-mailové adresy v příslušném poli na webových stránkách Internetového obchodu nebo v Mobilní aplikaci a následným kliknutím na aktivační odkaz odeslaný na uvedenou e-mailovou adresu (okamžik zahájení poskytování Newsletteru). Zákazník může také souhlasit se zasíláním Newsletteru prostřednictvím SMS poskytnutím svého mobilního telefonního čísla, zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole v rámci Internetového obchodu a rovněž v rámci Mobilní aplikace, nebo kliknutím na příslušné tlačítko.

6.          Zákazník je povinen zejména:

a)          uvádět v Objednávce a v rámci Účtu pouze skutečné, aktuální a všechny nezbytné údaje Zákazníka a v případě jejich změny neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, které Zákazník poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy nebo používáním Elektronických služeb;

b)          používat Elektronické služby způsobem, který nenarušuje fungování Prodávajícího, Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace, jakož i stahovat Mobilní aplikaci pouze z legálních zdrojů;

c)          používat Elektronické služby způsobem, který je v souladu s Právními předpisy, ustanoveními Obchodních podmínek, jakož i se zvyklostmi a pravidly společenského soužití přijatými v daném rozsahu;

d)          uchovávat Přihlašovací jméno a Heslo v tajnosti, zejména je nesdělovat neoprávněným osobám. Prodávající neodpovídá zejména za ztrátu údajů či přístupu k údajům uloženým na Účtu, vyplývající z porušení výše uvedené povinnosti Zákazníkem;

e)          včas uhradit Cenu a dalších náklady sjednané mezi Zákazníkem a Prodávajícím v plné výši;

f)          nedoručovat a neposkytovat v rámci Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace žádný obsah zakázaný Právními předpisy, zejména obsah, který porušuje majetková autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;

g)          nepodnikat činnosti, jako je: (i) odesílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací v Internetovém obchodě nebo Mobilní aplikaci nebo zveřejňování jakéhokoli obsahu, který porušuje Právní předpisy (zákaz umísťování nezákonného obsahu), (ii) provádět činnosti v oblasti IT nebo jakékoli jiné činnosti zaměřené na získání informací, které nejsou určeny Zákazníkovi, včetně údajů jiných Zákazníků, nebo zasahování do pravidel či technických aspektů fungování Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace, (iii) modifikovat neoprávněným způsobem Obsah poskytovaný Prodávajícím, zejména Ceny nebo popisy Produktů uvedené v Internetovém obchodě.

7.          Prodávající může z technických důvodů dočasně, nejdéle však na 48 hodin, deaktivovat některé funkce Internetového obchodu za účelem jeho vylepšení, přidání služeb nebo provedení údržby. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby informoval o technických přestávkách umístěním příslušné zprávy na domovskou stránku Internetového obchodu.

8.          Zákazník může Smlouvu o poskytování služeb kdykoli ukončit. Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb podané Zákazníkem lze podat zejména zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu, např. písemně na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo na e-mailovou adresu: kontakt@sportano.cz. Ukončení Smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na plnění již uzavřených Kupních smluv.

9.          Prodávající může ukončit Smlouvu o poskytování služeb z následujících závažných důvodů:

a)          způsob používání Elektronických služeb je v rozporu se zásadami a účelem Internetového obchodu;

b)          činnost Klienta je v rozporu s dobrými mravy, podněcuje k násilí nebo páchání trestného činu a rovněž porušuje práva třetích osob;

c)          Zákazník poruší ustanovení bodu III odst. 6 Obchodních podmínek.

10.      Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb učiněné Prodávajícím bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

11.      Lhůta pro vypovězení Smlouvy o poskytování služeb (ve smyslu článku III odst. 8 a III odst. 9 těchto Obchodních podmínek výše) je pro každou smluvní stranu 14 dnů ode dne doručení prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb druhé smluvní straně. Vypovězení Smlouvy o poskytování služeb kteroukoli stranou se rovná smazání Účtu.

12.      Prodávající může Zákazníkovi umožnit bezplatné stažení Mobilní aplikace do mobilního zařízení z internetových obchodů s mobilními aplikacemi (např. Apple App Store nebo Google Play).

13.      Mobilní aplikace se připojuje k Internetovému obchodu prostřednictvím internetu. Zákazník, který chce používat Mobilní aplikaci, by měl projít následujícími fázemi:

a)          seznámení se a přijetí pravidel jednoho z internetových obchodů uvedených v bodě 12 výše;

b)          stažení Mobilní aplikace z některého z internetových obchodů uvedených v bodě 12 výše;

c)          instalace Mobilní aplikace na mobilním zařízení.

14.      Mobilní aplikace může využívat technologii, která ukládá a získává přístup k identifikátoru Zákazníka, umožňující provoz Mobilní aplikace offline a také ukládání preferencí nepřihlášeného Zákazníka (což může souviset s přístupem do paměti mobilního zařízení). Mobilní aplikace uchovává identifikátor Zákazníka, dokud se zákazník nepřihlásí do Mobilní aplikace nebo dokud není Mobilní aplikace z mobilního zařízení odinstalována.

15.      Pokud si Zákazník přeje využívat funkce Mobilní aplikace, uvedené v bodě III odst. 1 písm. i výše, může být nutné, aby Zákazník vyjádřil dobrovolný souhlas s udělením přístupu Mobilní aplikaci k některým funkcím mobilního zařízení, dále aby vyjádřil dobrovolný souhlas se zasíláním „push“ oznámení, nebo aby Prodávajícímu poskytl informace o preferencích Zákazníka. Zákazník může výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat nebo odinstalovat (odstranit) Mobilní aplikaci ze svého mobilního zařízení.

16.       Reklamace související s Elektronickými službami lze podávat např. písemně na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo na e-mailovou adresu: kontakt@sportano.cz. V reklamaci se doporučuje popsat její důvod, požadavek Zákazníka a kontaktní údaje Zákazníka – usnadní to a urychlí vyřízení reklamace. Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud Právní předpisy nestanoví lhůtu jinou.

 

IV.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1.          V případě nákupu Produktu distančním způsobem (zejména prostřednictvím webového rozhraní Internetového obchodu, Mobilní aplikace či na základě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu) dochází k uzavření Kupní smlouvy akceptací Objednávky ze strany Prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání Produktu ze strany Prodávajícího Zákazníkovi nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že nedojde k akceptaci příslušné Objednávky Produktu ze strany Prodávajícího, platí, že Zákazník není dále Objednávkou vázán.

2.          Nebezpečí škody na věci přechází převzetím Produktu Zákazníkem.

3.          Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu se Zákazníkem, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

4.          Prodávající umožňuje Zákazníkům provádět Objednávky na webových stránkách Internetového obchodu a prostřednictvím Mobilní aplikace. V rámci rozvoje poskytovaných služeb může Prodávající zavádět další způsoby zadávání Objednávek pomocí prostředků komunikace na dálku.

5.          Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného Produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

6.          Hlavní vlastnosti služby s přihlédnutím k předmětu služby a způsobu komunikace se Zákazníkem jsou uvedeny na stránce každého Produktu.

7.          Zákazník zadává Objednávku v Internetovém obchodě v následujících krocích:

a)        přidání vybraných Produktů do Košíku a přechod do Objednávkového formuláře za účelem vyplnění podrobných údajů;

b)          vyplnění Objednávkového formuláře údaji nezbytnými pro uzavření a plnění Kupní smlouvy. Uvedení správného DIČ (u zákazníků, kteří jsou podnikateli) je vyžadováno ve fázi zadávání Objednávky, pokud Zákazník chce obdržet fakturu s DPH; v opačném případě nebude prodávající schopen fakturu s DPH vystavit;

c)          výběr způsobu platby, případných doplňkových služeb a výběr způsobu dodání;

d)          přijetí Obchodních podmínek zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole – v této fázi bude Zákazníkovi představeno shrnutí Objednávky;

e)          odeslání Objednávky Zákazníkem Prodávajícímu pomocí příslušného tlačítka „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“;

f)           v případě platby prostřednictvím externího poskytovatele platebních služeb může být Zákazník za účelem provedení platby přesměrován na jeho webové stránky.

8.          Před zasláním Objednávky Prodávajícímu rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace umožňuje Zákazníkovi zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

9.          Prodávající v odpovědi na přijatou Objednávku zašle Zákazníkovi e-mail potvrzující přijetí Objednávky a zahájení jejího ověřování.

10.        Po ověření Objednávky odešle Prodávající Zákazníkovi e-mail s:

a)        potvrzením přijetí jedné nebo více jednotlivých Objednávek, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu bodu IV. odst. 1 těchto Obchodních podmínek, popř.

b)          informaci o tom, že ze závažných důvodů není možné přijmout všechny Objednávky Zákazníka včetně některých forem platby nebo dodání nebo doplňkových služeb, zejména z důvodu nedostupnosti Produktu, nezaplacení Objednávky nebo porušení Zákazníkem bodu III odst. 6 těchto Obchodních podmínek.

11.          Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Produktů, výše Ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka před uzavřením Kupní smlouvy o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

12.          Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito Obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Zákazníkovi vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se Objednávka Zákazníka považuje za Objednávku, která nebyla nikdy doručena.

13.          Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud Objednávka Zákazníka není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.

14.          Celková hodnota Objednávky zahrnuje Cenu, náklady na dodání a případně dodatečné náklady, např. v případě využití doplňkových služeb. O celkové hodnotě Objednávky je Zákazník informován jak v průběhu zadávání Objednávky, tak rovněž i v okamžiku, kdy Zákazník projeví svou vůli být vázán Kupní smlouvou.

15.          Webové rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace obsahuje informace o Produktech, a to včetně uvedení Cen jednotlivého Produktu. Ceny Produktu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace, čímž není dotčeno ustanovení bodu IV odst. 18 níže těchto Obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

16.          Prodávající si vyhrazuje právo na veškeré změny Produktu a Cen v Internetovém obchodu anebo v Mobilní aplikaci. Nabídka Produktu vystaveného v Internetovém obchodě a Mobilní aplikaci včetně Produktu v akci či výprodeje platí pouze do vyprodání zásob či do ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.

17.        Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané Produkty Zákazníkovi nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Produktu, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Produkt vyprodán a trvale u dodavatele nedostupný. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Zákazníkovi finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

18.        Propagační akce platné v Internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud podmínky aktuálně platných propagačních akcí nestanoví jinak.

19.        Informace o realizovaných Objednávkách a uzavřených Kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace, a to po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných Právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.

 

V.            DODÁNÍ PRODUKTU

 

1.          Dodání produktu je možné pouze na území České republiky.

2.          Dostupné způsoby dodání Produktu jsou Zákazníkovi prezentovány na webových stránkách Internetového obchodu a v Mobilní aplikaci, a rovněž při zadávání Objednávky Zákazníkem.

3.          Dostupné způsoby dodání mohou záviset na zvoleném způsobu platby nebo Produktu, mohou se změnit v případě zadání více Objednávek současně, zejména z důvodu Produktů, na které se vztahují.

4.          Dodání Produktu Zákazníkovi a výše konečné platby může záviset na Zákazníkem zvoleném Produktu. Prodávající může v jím zvoleném čase stanovit finanční částku pro minimální hodnotu Objednávky, pro kterou je dodání Produktů, na které se vztahuje Kupní smlouva, bezplatné.

5.          Celkový termín dodání Produktu Zákazníkovi (termín dodání) se skládá z doby přípravy Objednávky k odeslání Prodávajícím a doby dodání Produktu přepravcem. Termín dodání se počítá ode dne (i) uzavření Kupní smlouvy, uvedené v bodě IV. odst. 1 výše (v případě platby na dobírku), nebo (ii) připsání prostředků na bankovní účet Prodávajícího (v případě platby bankovním převodem, elektronické platby nebo platby platební kartou), nejdéle však 14 Pracovních dnů, pokud nebylo v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedeno jiné datum. Pokud je Objednávka zadána současně na několik Produktů s různými dodacími lhůtami, je datem dodání nejdelší uvedené datum.

6.          Doba dodání Produktu přepravcem závisí na Zákazníkem zvoleném způsobu dodání a je zpravidla uvedená na webových stránkách Internetového obchodu a v Mobilní aplikaci.

7.          Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Produkt na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen převzít Produkt při dodání.

8.        V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.        Při převzetí Produktu od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Produktu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

10.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky příslušného přepravce.

 

VI.            PLATBA ZA PRODUKT

 

1.        Prodávající nabízí Zákazníkovi různé platební metody na základě Kupní smlouvy. Dostupné platební metody jsou Zákazníkovi prezentovány na webových stránkách Internetového obchodu a v Mobilní aplikaci, a rovněž i při zadávání Objednávky Zákazníkem.

2.        Dostupné platební metody mohou záviset na způsobu dodání nebo na Produktu zvoleném Zákazníkem. Dostupné platební metody se mohou rovněž změnit, v případě zadávání několika Objednávek současně. Zúčtování transakcí elektronickými platbami a platebními kartami probíhá dle výběru Zákazníka prostřednictvím autorizovaných externích poskytovatelů platebních služeb.

3.        V případě, že Prodávající neobdrží platbu od Zákazníka, který zvolil platbu předem, může jej kontaktovat s připomenutím platby, včetně zasláním e-mailu. Neprovedení platby Zákazníkem do 3 pracovních dnů od zadání Objednávky v případě výběru platby tradičním bankovním převodem a do 24 hodin v případě výběru jiné platby předem a následně do uvedeného dodatečného termínu bude mít za následek nepřijetí nabídky předložené Zákazníkem v rámci Objednávky.

4.        V případě platby na dobírku je Cena splatná při převzetí Produktu. Při prodlení s úhradou Ceny je Prodávající oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit.

5.        V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.        Prodávající vystaví ohledně platby (učiněné v hotovosti či bezhotovostně) provedené na základě Kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných Právních předpisů. Prodávající je oprávněn zaslat daňový doklad – fakturu v elektronické podobě na sdělenou elektronickou adresu.

 

VII.              REKLAMACE

 

1.          Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými Právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.        Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době 24 měsíců od převzetí Produktu, není-li sjednáno jinak. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Produkt při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel Produkt převzal (i) má Produkt vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Produktu, (ii) se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Produkt tohoto druhu obvykle používá a (iii) Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí.

3.        Na Produkty nabízené v rámci Internetového obchodu se může vztahovat rovněž záruka výrobce. Podrobné podmínky záruky a její trvání jsou pak uvedeny v záručním listě vydaném výrobcem přiloženém k Produktu. V případě, že Kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal Produktu určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

4.       V případě, že Produkt neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Spotřebitel právo na dodání nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze Produktu nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy a požadovat vrácení Ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. 

5.       Právo na dodání nového Produktu, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.       Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z Ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nový Produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo Produkt opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.       V případě uznání výrobní nebo materiálové vady Produktu bude tento Produkt bezplatně opraven nebo Prodávající zajistí dodání nového Produktu bez vad.

8.       Ustanovení uvedená v tomto bodě VII Obchodních podmínek se nepoužijí u Produktu (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z Ceny; (iii) jde-li o Produkt použitý a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou měl Produkt při převzetí Spotřebitelem; (iv) kde je vada způsobena Spotřebitelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodávajícího a výrobce či jiným zásahem Spotřebitele nebo mechanickým poškozením nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

9.        Spotřebitel bere na vědomí, že pokud je Produkt dodán zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je Spotřebitel povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má Spotřebitel právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 

10.      Reklamace Produktu poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u Prodávajícího.

11.      Spotřebitel je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Produkt prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Spotřebitel je zejména povinen před podpisem dodacího listu Produkt řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.

12.      Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných Produktů, případně i v jeho sídle. Reklamaci zakoupeného Produktu může Spotřebitel uplatnit zejména písemně na adrese: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo prostřednictvím e-mailu: kontakt@sportano.cz.

13.      Prodávající doporučuje Spotřebiteli v popisu reklamace uvést: (i) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum zjištění vady; (ii) požadovaný způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou, žádost o snížení Ceny nebo prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy; a (ii) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní to a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez tohoto doporučení.

14.      Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Spotřebitel informován o jejím vyřízení; později je Prodávající povinen Spotřebiteli vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15.    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

16.    Bude-li pro vyřízení reklamace Spotřebitele nebo pro uplatnění práv Spotřebitele vyplývajících ze záruky nutné doručit Produkt Prodávajícímu, je Spotřebitel povinen doručit Produkt na náklady Prodávajícího na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec. Pokud by však vzhledem k druhu vady, druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Spotřebitelem nemožné nebo nadměrně obtížné, může být Spotřebitel požádán o zpřístupnění Produktu Prodávajícímu po předchozí domluvě v místě, na kterém se Produkt nachází, nebo může být požádán, aby Prodávajícímu poskytl fotografie Produktu.

 

VIII.            MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

 

1.          Využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků je dobrovolné. Následující ustanovení jsou informativní a nezakládají povinnost Prodávajícího využít mimosoudní způsob řešení sporů. Prohlášení Prodávajícího o souhlasu nebo odmítnutí účasti na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů předkládá Prodávající v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči, pokud spor nebyl vyřešen na základě reklamace podané Spotřebitelem.

2.           Prodávající není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku

3.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, z Kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4.        Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

IX.            PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

1.        Nejedná-li se o případ, kdy nelze dle platných Právních předpisů od Kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel, který uzavřel Kupní smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a aniž by mu vznikly jiné náklady než ty, které stanoví zákon, ve lhůtě:

a)        14 dnů ode dne uvedeného v odst. 5 níže („Zákonné právo na odstoupení od smlouvy“);

b)        od 15. dne do 30. dne ode dne uvedeného v odst. 5 níže („Smluvní právo na odstoupení od smlouvy“).

2.          Ke splnění lhůty stačí, aby Spotřebitel předložil Prodávajícímu prohlášení před jejím uplynutím. Spotřebitel může předložit jakékoli jednoznačné prohlášení, ve kterém bude informovat o svém odstoupení od Kupní smlouvy. Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy lze podat např. písemně na adresu:SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo e-mailem na adresu kontakt@sportano.cz případně prostřednictvím příslušné funkce Internetového obchodu. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

3.          V situaci, kdy Spotřebitel zvolí elektronickou formu odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen zaslat Spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy.

4.          Spotřebitel může použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je Přílohou č. 1 Obchodních podmínek, není to však povinné. Prodávající žádá, je-li to možné, o uvedení čísla Objednávky nebo účtenky – může to urychlit vyřízení podaného prohlášení o odstoupení od smlouvy

5.          Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet ode dne převzetí Produktu Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce a v případě Kupní smlouvy, která:

a)          zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo

b)          spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí prvního z Produktů.

6.          Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývající ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, jiného než nejlevnějšího standardního způsobu dodání dostupného v Internetovém obchodě). Pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější způsob standardního dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly ve výši přesahující náklady na nejlevnější způsob standardního dodání.

7.          Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, jakou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, kterým mu nevzniknou žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo Spotřebitel neprokáže jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.

8.          Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Spotřebitel hradí veškeré přímé náklady na vrácení Produktu z důvodu odstoupení od smlouvy, tzn. zejména náklady na balení, zajištění a odeslání Produktu. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím její platnosti. Spotřebitel vrací Produkt na adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec.

9.          V případě Zákonného práva na odstoupení od smlouvy odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu. Smluvní právo na odstoupení od smlouvy je spotřebiteli přiznáno pouze ve vztahu k Produktům, které nenesou stopy používání, jsou kompletní a nepoškozené. Spotřebitel ztrácí Smluvní právo na odstoupení od smlouvy, pokud Produkt používá způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění jeho povahy, vlastností a fungování.

10.      Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel v souvislosti se smlouvami: (i) na poskytování služeb, pokud Prodávající službu plně provedl s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (ii) ve kterých je předmětem služby neprefabrikovaný Produkt vyrobený podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (iii) ve kterých je předmětem služby Produkt, podléhající rychlému zkažení nebo s krátkou životností; (iv) ve kterých je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen; (v) ve kterých jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými předměty; (vi) ve kterých Spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího, aby se k němu dostavil za účelem naléhavé opravy nebo údržby; v případě, že Prodávající poskytuje další doplňkové služby, než které požaduje Spotřebitel, nebo poskytuje Produkty jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k doplňkovým službám nebo Produktům; (vii) ve kterých jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal po doručení otevřen; (viii) na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl Prodávajícím informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

11.      V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Spotřebitelem. V takovém případě vrátí Prodávající Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.

12.      Je-li společně s Produktem poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s Produktem Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

X.            ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.          Prodávající za účelem plnění Kupní smlouvy zpracovává osobní údaje Zákazníka, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které Zákazník poskytne při uzavírání Kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s Prodávajícím.

2.          Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné k zadání Objednávky, uzavření a plnění Kupní smlouvy, jakož i k využívání Elektronických služeb, zejména ve formě Účtu.

3.          Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů a souborů cookies, který je součástí každé Kupní smlouvy.

 

XI.              LICENCE

 

1.          Veškerá a výhradní práva k Obsahu uveřejněnému v rámci Internetového obchodu Prodávajícím nebo jeho dodavateli, zejména grafické prvky, loga, názvy, software (včetně Mobilní aplikace) a práva ohledně databází jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a náleží Prodávajícímu nebo subjektům spolupracujícím s Prodávajícím. Zákazník je oprávněn používat Obsah zdarma, stejně jako používat Obsah zveřejněný v souladu s platnými Právními předpisy a již šířený jinými Zákazníky v rámci Internetového obchodu a Mobilní aplikace, pouze v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Internetového obchodu a Mobilní aplikace bez územního omezení.

2.          Používání Obsahu (včetně Mobilní aplikace) v jiném rozsahu, než je stanoveno v bodě XI Obchodních podmínek, je možné pouze na základě výslovného, předchozího souhlasu uděleného oprávněnou osobou, a to v písemné podobě, pod hrozbou neplatnosti.

3.          Zákazník umístěním jakéhokoli obsahu v rámci Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace uděluje Prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, ukládání, změně, odstranění, doplňování, veřejnému provozování, veřejnému zobrazování, reprodukci a distribuci tohoto obsahu, bez územního omezení. Toto právo zahrnuje právo udělovat sublicence v rozsahu odůvodněném plněním Smlouvy o poskytování služeb nebo Kupní smlouvy, jakož i oprávnění vykonávat samostatně nebo prostřednictvím třetích stran závislá práva v oblasti vývoje, adaptace, zpracování a překladu díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu, v jakém Zákazník není oprávněn udělovat licence uvedené v tomto odst. 3 se Zákazník zavazuje takové příslušné licence pro Prodávajícího získat.

4.          V okamžiku nainstalování Mobilní aplikace na mobilní zařízení Zákazníka prodávající uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k používání Mobilní aplikace, včetně reprodukce Mobilní aplikace pouze v souvislosti s jejím stažením do mobilního zařízení a instalací, a spuštění Mobilní aplikace na mobilním zařízení Zákazníka. Zákazník může nainstalovat Mobilní aplikaci na libovolný počet mobilních zařízení Zákazníka, přičemž na jedno mobilní zařízení je možné nainstalovat pouze jednu kopii Mobilní aplikace.

5.          Zákazník není oprávněn Internetový obchod a Mobilní aplikaci zejména překládat, přizpůsobovat, měnit rozložení nebo provádět jakékoli jiné změny, s výjimkou situací stanovených platnými Právními předpisy.

 

XII.            USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

 

1.          Ustanovení bodu XII Obchodních podmínek platí pouze pro Podnikatele a mají přednost před ostatními ustanoveními Obchodních podmínek.

2.          Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem do 14 dnů ode dne uzavření dané smlouvy. K takovému odstoupení může dojít bez udání důvodu a Podnikatel nemůže z tohoto důvodu uplatňovat vůči Prodávajícímu žádné nároky.

3.          Prodávající má právo omezit způsoby platby, dostupné Podnikatelům a rovněž požadovat uhrazení celé Ceny nebo její části předem. Tento nárok je nezávislý na platební metodě vybrané Podnikatelem.

4.          Okamžikem vydání Produktu Prodávajícím přepravci přecházejí rizika související s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Podnikatele. Prodávající neručí za ztrátu, vadu nebo poškození Produktu vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho předání Podnikateli a za prodlení s přepravou zásilky.

5.          Odpovědnost Prodávajícího ze záruky na Produkt vůči Podnikateli je vyloučena.

6.          Prodávající může vypovědět Smlouvu o poskytování služeb, uzavřenou s Podnikatelem, s okamžitou účinností a bez udání důvodů, zasláním odpovídajícího prohlášení v libovolné formě Podnikateli.

7.          Prodávající, stejně jako jeho zaměstnanci, zmocnění zástupci a zmocněnci nenesou vůči Podnikateli, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, zplnomocněným zástupcům anebo zmocněncům odpovědnost za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku (pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak), ledaže by jimi byla škoda způsobena úmyslně.

8.          V případě potvrzení odpovědnosti Prodávajícího, jeho zaměstnanců, oprávněných zástupců anebo zmocněnců, je tato odpovědnost vůči Podnikateli, který není Spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, omezena do výše zaplacené Ceny a nákladů na dodání na základě poslední Kupní smlouvy, avšak ne více než 27.000 Kč – jak v rámci jednoho nároku, tak za veškeré nároky celkem.

9.          Skutečnost, že jednání nebo opomenutí, na jehož základě vznikla škoda, bylo nesplněním nebo nesprávným plněním povinnosti, vylučuje nároky Podnikatele na náhradu škody.

10.        Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Podnikatelem budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.

11.      Prodávající může na základě obecně platných Právních předpisů změnit ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se Podnikatelů.

12.      Ustanovení bodu XII Obchodních podmínek se nevztahují na Podnikatele, kteří jsou fyzickými osobami provozujícími podnikatelskou činnost, uzavírající s Prodávajícím smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ně nemá profesionální charakter vyplývající zejména z předmětu jejich podnikatelské činnosti. Zejména podnikatelé uvedení v předchozí větě mají právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených pro Spotřebitele v bodě IX Obchodních podmínek.

 

XIII.            ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

1.          Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek:

2.          V případě změn Obchodních podmínek zpřístupní Prodávající úplné znění Obchodních podmínek zveřejněním na webových stránkách Internetového obchodu a v Mobilní aplikaci, jakož i prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb.

3.          Změna Obchodních podmínek nabývá účinnosti 14 dnů ode dne odeslání informace o změně. V případě Zákazníků, kteří uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb, mají tito právo vypovědět Smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení změny Obchodních podmínek. Změna Obchodních podmínek nemá význam pro Kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím před změnou Obchodních podmínek.

 

XIV.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.          Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.3.2022r.

2.          V záležitostech, na které se nevztahují Obchodní podmínky, platí obecně platná ustanovení českých zákonů.

3.          Zákazník bere na vědomí, že se mohou objevit určité skutečnosti související s případným válečným konfliktem majícím vliv na plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, zejména  sankce, opatření či právní předpisy mezinárodních organizací a jednotlivých států vůči agresorům příslušného válečného konfliktu či opatření a právní předpisy na ochranu jednotlivých států, jakož i sankce, opatření, či právní předpisy agresorů válečného konfliktu vůči členským státům mezinárodních organizací, či státům obecně, jenž mohou mít přímé či nepřímé dopady na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. plnění subdodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity, či další obdobné dopady. Dopady válečného konfliktu se považují za tzv. vyšší moc, tedy za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli prodávajícího, která může ovlivnit jeho schopnost plnit povinnosti z kupní smlouvy.

4.          Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

5.        Výběr českého práva na základě Obchodních podmínek nezbavuje Spotřebitele ochrany, která mu byla poskytnuta na základě ustanovení, která nelze smlouvou mezi Prodávajícím a Spotřebitelem vyloučit.

6.          Obsah Obchodních podmínek je Zákazníkovi zdarma zpřístupněn jako součást Internetového obchodu a také v rámci Mobilní aplikace.

7.          Zápis, zabezpečení a zpřístupnění podstatných ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytování služeb probíhá zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

8.          Zápis, zabezpečení a zpřístupnění podstatných ustanovení uzavřené Kupní smlouvy probíhá zasláním Zákazníkovi e-mailu s potvrzením zadané Objednávky, jejím ověření a realizaci. Prodávající zpřístupní Zákazníkovi doklad o koupi nebo fakturu s DPH v elektronické podobě. Obsah Kupní smlouvy včetně jejích podstatných ustanovení je dodatečně zapsán a zabezpečen v IT systému Prodávajícího.

9.         Ustanovení těchto Obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva Spotřebitelů vyplývající z kogentních ustanovení zákona, Prodávající proto případné pochybnosti vykládá ve prospěch Spotřebitele.

10.        Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

 

PŘÍLOHA Č. 1 - VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


VZOR FORMULÁŘE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od kupní smlouvy)

 

Příjemce:

SPORTANO.COM Sp. z o.o.

PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec

Já tímto informuji o svém odstoupení od kupní smlouvy na následující položky(*) smlouvy na dodávku následujících předmětů(*)  smlouvy o poskytování následující služby(*)

 

Datum objednání (*)/obdržení (*):

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Telefon spotřebitele:

E-mail spotřebitele:

Číslo účtu spotřebitele:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SPORTANO.CZ

Tyto Obchodní podmínky definují základní pravidla pro používání Internetového obchodu, Elektronických služeb poskytovaných Prodávajících, a rovněž i pravidla pro zadávání Objednávek a uzavírání a plnění Kupních smluv. Jeho účelem je vytvořit jasný, bezpečný a poctivý vztah mezi účastníky transakce. Obchodní podmínky jsou důležitým, základním a nezbytným prvkem každé transakce v Internetovém obchodě. Pravidla obsahují mj. důležité informace ohledně práv a povinností Zákazníka a Prodávajícího.

Obchodní podmínky se vyznačují specifickým formálním jazykem, který odráží znění příslušných právních ustanovení. Je to nezbytné, aby se předešlo zbytečným pochybnostem o způsobu výkladu ustanovení dokumentu. V případě pochybností nebo dotazů ohledně obsahu Obchodních podmínek se prosím obraťte na Oddělení zákaznických služeb.

I. DEFINICE
II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
III. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
V. DODÁNÍ PRODUKTU
VI. PLATBA ZA PRODUKT
VII. REKLAMACE
VIII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ
IX. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
X. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
XI. LICENCE
XII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
XIII. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


I. DEFINICE

1. V Obchodních podmínkách použité pojmy psané velkým počátečním písmenem mají následující význam:

a) PRÁVNÍ PŘEDPISY – kogentní ustanovení právních předpisů platných ke dni uzavření Smlouvy o Poskytování Služeb nebo Kupní Smlouvy, zohledňující případné změny, ke kterým dojde v průběhu trvání těchto smluv, a rovněž kogentní ustanovení právních předpisů, které vstoupí v platnost v průběhu platnosti těchto smluv;
b) MOBILNÍ APLIKACE – mobilní aplikace, kterou může Prodávající zpřístupnit Zákazníkovi, určená k instalaci na mobilní zařízení Zákazníka a umožňující zejména používání Internetového obchodu a Elektronických služeb bez nutnosti spouštění webového prohlížeče;
c) BOK [OZS] - Oddělení Zákaznických Služeb Prodávajícího, jehož prostřednictvím je možné udělit našim Zákazníkům informace např. o Produktech, ale také o aktuálních propagačních akcích a obsahu Obchodních podmínek. Kontakt s Oddělením zákaznických služeb je možný od pondělí do pátku, od 10 do 14 hodin, na uvedených telefonních číslech, e – mailové adrese a prostřednictvím chatu uvedených v záložce „ Kontakt“ na webu Internetového obchodu, jakož i pomocí kontaktního formuláře. Náklady na spojení s Oddělením zákaznických služeb – poplatek jako za standardní spojení – dle ceníku příslušného operátora;
d) CENA –cena uváděná vždy včetně všech daní a poplatků v českých korunách nebo v jiné měně splatná Prodávajícímu za převod vlastnictví Produktu na Zákazníka v souladu s Kupní Smlouvou. Cena nezahrnuje případné náklady spojené s balením a dodáním Produktu, pokud podmínky aktuálních propagačních akcí používaných Internetovým obchodem nestanoví jinak;
e) PRACOVNÍ DEN –den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma státních svátků;
f) HESLO – řetězec alfanumerických znaků, nezbytný pro autorizaci při přístupu k Účtu, zadaný Zákazníkem při vytváření Účtu. Registrace Účtu vyžaduje zadání jediného Hesla v souladu s minimálními požadavky. Zákazník je povinen uchovávat Heslo v tajnosti (nesdělovat je jakýmkoli třetím osobám). Prodávající nabízí Zákazníkovi několik možností změny Hesla. V závislosti na jeho rozhodnutí může Prodávající zpřístupnit Zákazníkovi mechanismus tzv. obnovení zapomenutého Hesla;
g) ZÁKAZNÍK – subjekt nakupující Produkt prostřednictvím Internetového obchodu, uzavírající Kupní smlouvu nebo používající Elektronickou službu v souladu s Obchodními podmínkami, který je svéprávný v rozsahu umožňujícím správné vykonání konkrétní činnosti v rámci Internetového obchodu. Zákazník, který je fyzickou osobou s omezenou svéprávností, je povinen získat příslušný souhlas svého zákonného zástupce k uzavření Smlouvy o poskytování služeb nebo Kupní smlouvy a tento souhlas poskytnout na žádost Prodávajícího; Smlouva o poskytování služeb a Kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu jsou však zpravidla smlouvami uzavíranými v méně závažných běžných záležitostech běžného života. Prodávající si vyhrazuje, že v odůvodněných případech bude uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu umožněno pouze osobám starším 18 let a plně svéprávným;
h) OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
i) SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;
j) ÚČET – Elektronická služba zpřístupněná Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňující Zákazníkovi používat dodatečné funkce. Zákazník získá přístup k Účtu pomocí Přihlašovacího jména a s ním souvisejícího Hesla. Zákazník se přihlašuje ke svému Účtu po registraci v Internetovém obchodě. Účet umožňuje ukládat a uchovávat informace o adresních údajích Zákazníka pro zasílání Produktů, sledování stavu Objednávky, přístupu k historii Objednávek, jakož i další služby poskytované Zákazníkovi Prodávajícím;
k) KOŠÍK – Elektronická služba zpřístupněná Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňující zejména snadné zadávání Objednávek na vybraný počet Produktů s uvedením souhrnu Ceny jednotlivých Produktů a celkové Ceny za všechny Produkty. Za účelem zajištění kvalitních služeb poskytovaných Prodávajících má Prodávající možnost zavést limit na Produkty nebo limit na celkovou Cenu Produktů, které lze přidat v rámci jedné Objednávky. V případě překročení stanoveného limitu o tom bude Zákazník informován prostřednictvím příslušné zprávy zobrazené v Internetovém obchodě;
l) PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO – e-mailová adresa Zákazníka zadaná v rámci Internetového obchodu při vytváření Účtu;
m) NEWSLETTER – Elektronická služba umožňující Zákazníkovi přijímat od Prodávajícího obchodní informace, zejména o Produktech, Internetovém obchodě, včetně novinek a aktuálních propagačních akcích, na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo poskytnuté Zákazníkem (podrobné zásady poskytování služby Newsletter jsou specifikována v samostatných pravidlech);
n) PRODUKT – movitá věc dostupná v nabídce Internetového obchodu, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím, za úhradu Ceny, nebo předmětem Rezervace. Všechny Produkty prezentované v Internetovém obchodě jsou zcela nové;
o) PODNIKATEL – Zákazník, který není Spotřebitelem, který uzavírá Kupní smlouvu nebo Smlouvu o poskytování služeb za účelem přímo či nepřímo souvisejícím s jeho obchodní nebo podnikatelskou činností;
p) OBCHODNÍ PODMÍNKY / SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – tento dokument specifikující zásady fungování Internetového obchodu, zejména pravidla pro vytvoření Účtu, zadávání Objednávek, uzavírání Kupních smluv a používání dalších služeb poskytovaných Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu a Mobilní aplikace Zákazníkům. Obchodní podmínky definují práva a povinnosti Zákazníka a Prodávajícího;
q) INTERNETOVÝ OBCHOD – platforma provozovaná Prodávajícím, umožňující Zákazníkovi zadávat Objednávky, uzavírat Kupní smlouvy a poskytovat služby Prodávajícím, dostupná na internetové adrese: www.sportano.cz, a rovněž prostřednictvím Mobilní aplikace;
r) PRODÁVAJÍCÍ - SPORTANO.COM Sp. z o.o., se sídlem ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Polsko (EU), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Zielona Góra, VIII obchodní oddělení - Národní soudní rejstřík, pod číslem KRS 0000896178, NIP (DIČ) 9731077223, REGON (IČ) 388722422, BDO 000550240, základní kapitál 10.050.000,00 PLN, adresa webových stránek: www.sportano.cz, e-mailová adresa: kontakt@sportano.cz, telefonní číslo: +420 296 208 705 (poplatek jako za běžné spojení – dle ceníku příslušného operátora); [aktualizace definice prodávajícího v souvislosti se změnou společnosti (názvu) prodávajícího a změnou výše základního kapitálu k listopadu 2022, 28]
s) OBSAH – textový, grafický nebo multimediální prvek (např. informace o Produktu, jeho fotografie, popis), který je dílem chráněným dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a je určen pouze pro osobní potřebu Zákazníka;
t) KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva ve smyslu Občanského zákoníku, týkající se prodeje Produktu Prodávajícím Zákazníkovi za úhradu Ceny plus dalších poplatků včetně nákladů na dopravu, jejíž podmínky jsou uvedeny zejména v Obchodních podmínkách. Kupní smlouva je uzavřena mezi Zákazníkem a Prodávajícím za použití prostředků komunikace na dálku poté, co Prodávající přijme Objednávku za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;
u) ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou Prodávajícím Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace, v souladu s Obchodními podmínkami. V rozsahu, v jakém jsou služby poskytovány subjekty spolupracujícími s Prodávajícím, lze příslušná ustanovení o zásadách používání těchto služeb nalézt v pravidlech upravujících poskytování služeb těmito subjekty;
v) TECHNICKÉ POŽADAVKY - minimální technické požadavky, jejichž splnění je nezbytné pro používání Internetového obchodu, včetně Elektronických služeb, a pro uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu, tj. počítač nebo jiné zařízení připojené k internetu (v případě Mobilní aplikace - mobilní zařízení) s minimální šířkou pásma umožňující plynulé obnovování webových stránek , s minimálním rozlišením obrazovky 1280 x 720 bodů, vybavený alespoň jedním z těchto webových prohlížečů: Chrome verze 94 a vyšší, Internet Explorer verze 11 a vyšší, Firefox verze 93 a vyšší, Edge verze 94 a vyšší, Safari verze 14 a vyšší, Opera verze 80 a vyšší, podporující Java Script a umožňující ukládání souborů cookies. K používání Internetového obchodu, včetně Elektronických služeb, musí mít Zákazník platnou / aktivní e-mailovou adresu a zařízení, které umožňuje správné vyplňování elektronických formulářů. Pro uzavření Kupní smlouvy musí mít Zákazník aktivní e-mailovou adresu a v určitých případech klávesnici nebo jiné zařízení, které umožňuje řádné vyplňování elektronických formulářů;
w) OBJEDNÁVKA – prohlášení vůle předložené Prodávajícímu Zákazníkem, zejména v elektronické podobě, s uvedením vybraného Produktu nebo Produktů, na které Zákazník předkládá nabídku na uzavření Kupní smlouvy, obsahující údaje Zákazníka potřebné pro uzavření a plnění Kupní smlouvy. V rámci jedné Objednávky může Zákazník předložit několik nabídek ke koupi Produktu.
x) DOPADY VÁLEČNÉHO KONFLIKTU – mají význam uvedený v článku XIV.3 těchto Obchodních podmínek.


II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Obchodní podmínky jsou určeny jak Zákazníkům, kteří jsou Spotřebiteli, tak i Podnikatelům.
2. Přijetí Obchodních podmínek je dobrovolné, ale nezbytné k vytvoření Účtu, zadávání Objednávek a uzavírání Kupních smluv a může být také nutné k používání dalších Elektronických služeb poskytovaných Prodávajícím.
3. Zákazník může zadávat Objednávky bez nutnosti vytvoření Účtu.
4. Informace uvedené v Internetovém obchodě a v Newsletteru jsou pouze výzvou k podávání nabídek, a nikoliv nabídkou na uzavření Kupní smlouvy předkládanou Zákazníkům ze strany Prodávajícího.
5. Používání Elektronických služeb jako služeb poskytovaných elektronicky je spojeno s hrozbami typickými pro přenos dat přes internet, jako je šíření údajů Zákazníka, neoprávněný přístup k nim nebo ztráta údajů Zákazníka. Prodávající i Zákazník jsou povinni činit kroky k minimalizaci těchto rizik. Prodávající zejména uplatňuje odpovídající zabezpečení uvedené v Obchodních podmínkách a Zákazník je povinen nesdělovat Přihlašovací jméno a Heslo neoprávněným osobám.
6. Používání Internetového obchodu, zejména používání Elektronických služeb a uzavírání Kupních smluv, je možné za předpokladu, že koncové zařízení a ICT systém Zákazníka splňují Technické požadavky.
7. Používání Internetového obchodu prostřednictvím webového prohlížeče nebo Mobilní aplikace, včetně zadávání Objednávek, může být spojeno s nutností vynaložení nákladů na připojení k internetu (poplatek za přenos dat), a to v souladu s tarifním balíčkem poskytovatele služeb používaným Zákazníkem.
8. Prodávající může plněním svých jednotlivých povinností nebo běžným provozem Internetového obchodu pověřit subdodavatele. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby to neovlivnilo rozsah a kvalitu Elektronických služeb.
9. Prodávající může poskytnout Zákazníkovi další doplňkové služby za podmínek upravených zvláštními předpisy.


III. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

1. Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu poskytuje Zákazníkům zdarma následující Elektronické služby:

a) Účet;
b) ukládání a zpřístupnění historie objednávek Zákazníkovi prostřednictvím Účtu;
c) umožnění Zákazníkům zadávat Objednávky a uzavírat Kupní smlouvy za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;
d) umožnění používání Košíku;
e) umožnění prohlížení Obsahu umístěného v Internetovém obchodě;
f) umožnění vytváření seznamu oblíbených Produktů;
g) informování o dostupnosti Produktů;
h) Newsletter;
i) v případě Mobilní aplikace: (i) prezentace aktuálních upozornění přímo na obrazovce mobilního zařízení, (ii) prezentace vybraných Produktů v nabídce Internetového obchodu, (iii) přidávání oblíbených Produktů do schránky.

2. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena za předpokladu společného splnění následujících podmínek: (i) Zákazník úspěšně vyplní a přijme (odesláním Prodávajícímu) registrační formulář pro vytvoření Účtu, (ii) akceptuje Obchodní podmínky a (iii) Zákazník potvrdí uzavření Smlouvy o poskytování služeb kliknutím na aktivační odkaz zaslaný Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem během registrace. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou.
3. Prodávající může odmítnout registraci Účtu, pokud Zákazník poruší ustanovení odst. 6 písm. a, b, c, f, g níže.
4. Používání Košíku začíná okamžikem, kdy Zákazník do Košíku přidá první Produkt. Košík je jednorázového charakteru, je poskytován zdarma a končí okamžikem, kdy Zákazník jeho prostřednictvím odešle nebo přestane zadávat Objednávku. V závislosti na dostupných funkcích si Košík může zapamatovat informace o Produktech vybraných Zákazníkem i po ukončení relace prohlížeče, nezaručuje však dostupnost Produktů vybraných Zákazníkem za účelem umožnění Objednávky v pozdějším období.
5. Pro zahájení poskytování Newsletteru je Zákazník povinen vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních informací a přijmout pravidla pro odběr Newsletteru zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole nebo kliknutím na příslušné tlačítko a uvedením své e-mailové adresy v příslušném poli na webových stránkách Internetového obchodu nebo v Mobilní aplikaci a následným kliknutím na aktivační odkaz odeslaný na uvedenou e-mailovou adresu (okamžik zahájení poskytování Newsletteru). Zákazník může také souhlasit se zasíláním Newsletteru prostřednictvím SMS poskytnutím svého mobilního telefonního čísla, zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole v rámci Internetového obchodu a rovněž v rámci Mobilní aplikace, nebo kliknutím na příslušné tlačítko.
6. Zákazník je povinen zejména:

a) uvádět v Objednávce a v rámci Účtu pouze skutečné, aktuální a všechny nezbytné údaje Zákazníka a v případě jejich změny neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, které Zákazník poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy nebo používáním Elektronických služeb;
b) používat Elektronické služby způsobem, který nenarušuje fungování Prodávajícího, Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace, jakož i stahovat Mobilní aplikaci pouze z legálních zdrojů;
c) používat Elektronické služby způsobem, který je v souladu s Právními předpisy, ustanoveními Obchodních podmínek, jakož i se zvyklostmi a pravidly společenského soužití přijatými v daném rozsahu;
d) uchovávat Přihlašovací jméno a Heslo v tajnosti, zejména je nesdělovat neoprávněným osobám. Prodávající neodpovídá zejména za ztrátu údajů či přístupu k údajům uloženým na Účtu, vyplývající z porušení výše uvedené povinnosti Zákazníkem;
e) včas uhradit Cenu a dalších náklady sjednané mezi Zákazníkem a Prodávajícím v plné výši;
f) nedoručovat a neposkytovat v rámci Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace žádný obsah zakázaný Právními předpisy, zejména obsah, který porušuje majetková autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;
g) nepodnikat činnosti, jako je: (i) odesílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací v Internetovém obchodě nebo Mobilní aplikaci nebo zveřejňování jakéhokoli obsahu, který porušuje Právní předpisy (zákaz umísťování nezákonného obsahu), (ii) provádět činnosti v oblasti IT nebo jakékoli jiné činnosti zaměřené na získání informací, které nejsou určeny Zákazníkovi, včetně údajů jiných Zákazníků, nebo zasahování do pravidel či technických aspektů fungování Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace, (iii) modifikovat neoprávněným způsobem Obsah poskytovaný Prodávajícím, zejména Ceny nebo popisy Produktů uvedené v Internetovém obchodě.

7. Prodávající může z technických důvodů dočasně, nejdéle však na 48 hodin, deaktivovat některé funkce Internetového obchodu za účelem jeho vylepšení, přidání služeb nebo provedení údržby. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby informoval o technických přestávkách umístěním příslušné zprávy na domovskou stránku Internetového obchodu.
8. Zákazník může Smlouvu o poskytování služeb kdykoli ukončit. Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb podané Zákazníkem lze podat zejména zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu, např. písemně na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo na e-mailovou adresu: kontakt@sportano.cz. Ukončení Smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na plnění již uzavřených Kupních smluv.
9. Prodávající může ukončit Smlouvu o poskytování služeb z následujících závažných důvodů:

a) způsob používání Elektronických služeb je v rozporu se zásadami a účelem Internetového obchodu;
b) činnost Klienta je v rozporu s dobrými mravy, podněcuje k násilí nebo páchání trestného činu a rovněž porušuje práva třetích osob;
c) Zákazník poruší ustanovení bodu III odst. 6 Obchodních podmínek.

10. Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb učiněné Prodávajícím bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
11. Lhůta pro vypovězení Smlouvy o poskytování služeb (ve smyslu článku III odst. 8 a III odst. 9 těchto Obchodních podmínek výše) je pro každou smluvní stranu 14 dnů ode dne doručení prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb druhé smluvní straně. Vypovězení Smlouvy o poskytování služeb kteroukoli stranou se rovná smazání Účtu.
12. Prodávající může Zákazníkovi umožnit bezplatné stažení Mobilní aplikace do mobilního zařízení z internetových obchodů s mobilními aplikacemi (např. Apple App Store nebo Google Play).
13. Mobilní aplikace se připojuje k Internetovému obchodu prostřednictvím internetu. Zákazník, který chce používat Mobilní aplikaci, by měl projít následujícími fázemi:

a) seznámení se a přijetí pravidel jednoho z internetových obchodů uvedených v bodě 12 výše;
b) stažení Mobilní aplikace z některého z internetových obchodů uvedených v bodě 12 výše;
c) instalace Mobilní aplikace na mobilním zařízení.

14. Mobilní aplikace může využívat technologii, která ukládá a získává přístup k identifikátoru Zákazníka, umožňující provoz Mobilní aplikace offline a také ukládání preferencí nepřihlášeného Zákazníka (což může souviset s přístupem do paměti mobilního zařízení). Mobilní aplikace uchovává identifikátor Zákazníka, dokud se zákazník nepřihlásí do Mobilní aplikace nebo dokud není Mobilní aplikace z mobilního zařízení odinstalována.
15. Pokud si Zákazník přeje využívat funkce Mobilní aplikace, uvedené v bodě III odst. 1 písm. i výše, může být nutné, aby Zákazník vyjádřil dobrovolný souhlas s udělením přístupu Mobilní aplikaci k některým funkcím mobilního zařízení, dále aby vyjádřil dobrovolný souhlas se zasíláním „push“ oznámení, nebo aby Prodávajícímu poskytl informace o preferencích Zákazníka. Zákazník může výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat nebo odinstalovat (odstranit) Mobilní aplikaci ze svého mobilního zařízení.
16. Reklamace související s Elektronickými službami lze podávat např. písemně na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo na e-mailovou adresu: kontakt@sportano.cz. V reklamaci se doporučuje popsat její důvod, požadavek Zákazníka a kontaktní údaje Zákazníka – usnadní to a urychlí vyřízení reklamace. Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud Právní předpisy nestanoví lhůtu jinou.


IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. V případě nákupu Produktu distančním způsobem (zejména prostřednictvím webového rozhraní Internetového obchodu, Mobilní aplikace či na základě komunikace prostřednictvím telefonu nebo e-mailu) dochází k uzavření Kupní smlouvy akceptací Objednávky ze strany Prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání Produktu ze strany Prodávajícího Zákazníkovi nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že nedojde k akceptaci příslušné Objednávky Produktu ze strany Prodávajícího, platí, že Zákazník není dále Objednávkou vázán.
2. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím Produktu Zákazníkem.
3. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu se Zákazníkem, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
4. Prodávající umožňuje Zákazníkům provádět Objednávky na webových stránkách Internetového obchodu a prostřednictvím Mobilní aplikace. V rámci rozvoje poskytovaných služeb může Prodávající zavádět další způsoby zadávání Objednávek pomocí prostředků komunikace na dálku.
5. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného Produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
6. Hlavní vlastnosti služby s přihlédnutím k předmětu služby a způsobu komunikace se Zákazníkem jsou uvedeny na stránce každého Produktu.
7. Zákazník zadává Objednávku v Internetovém obchodě v následujících krocích:

a) přidání vybraných Produktů do Košíku a přechod do Objednávkového formuláře za účelem vyplnění podrobných údajů;
b) vyplnění Objednávkového formuláře údaji nezbytnými pro uzavření a plnění Kupní smlouvy. Uvedení správného DIČ (u zákazníků, kteří jsou podnikateli) je vyžadováno ve fázi zadávání Objednávky, pokud Zákazník chce obdržet fakturu s DPH; v opačném případě nebude prodávající schopen fakturu s DPH vystavit;
c) výběr způsobu platby, případných doplňkových služeb a výběr způsobu dodání;
d) přijetí Obchodních podmínek zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole – v této fázi bude Zákazníkovi představeno shrnutí Objednávky;
e) odeslání Objednávky Zákazníkem Prodávajícímu pomocí příslušného tlačítka „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“;
f) v případě platby prostřednictvím externího poskytovatele platebních služeb může být Zákazník za účelem provedení platby přesměrován na jeho webové stránky.

8. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace umožňuje Zákazníkovi zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
9. Prodávající v odpovědi na přijatou Objednávku zašle Zákazníkovi e-mail potvrzující přijetí Objednávky a zahájení jejího ověřování.
10. Po ověření Objednávky odešle Prodávající Zákazníkovi e-mail s:

a) potvrzením přijetí jedné nebo více jednotlivých Objednávek, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu bodu IV. odst. 1 těchto Obchodních podmínek, popř.
b) informaci o tom, že ze závažných důvodů není možné přijmout všechny Objednávky Zákazníka včetně některých forem platby nebo dodání nebo doplňkových služeb, zejména z důvodu nedostupnosti Produktu, nezaplacení Objednávky nebo porušení Zákazníkem bodu III odst. 6 těchto Obchodních podmínek.

11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Produktů, výše Ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka před uzavřením Kupní smlouvy o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
12. Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito Obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Zákazníkovi vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se Objednávka Zákazníka považuje za Objednávku, která nebyla nikdy doručena.
13. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud Objednávka Zákazníka není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.
14. Celková hodnota Objednávky zahrnuje Cenu, náklady na dodání a případně dodatečné náklady, např. v případě využití doplňkových služeb. O celkové hodnotě Objednávky je Zákazník informován jak v průběhu zadávání Objednávky, tak rovněž i v okamžiku, kdy Zákazník projeví svou vůli být vázán Kupní smlouvou.
15. Webové rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace obsahuje informace o Produktech, a to včetně uvedení Cen jednotlivého Produktu. Ceny Produktu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace, čímž není dotčeno ustanovení bodu IV odst. 18 níže těchto Obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
16. Prodávající si vyhrazuje právo na veškeré změny Produktu a Cen v Internetovém obchodu anebo v Mobilní aplikaci. Nabídka Produktu vystaveného v Internetovém obchodě a Mobilní aplikaci včetně Produktu v akci či výprodeje platí pouze do vyprodání zásob či do ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.
17. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané Produkty Zákazníkovi nedodat, a to zejména v případě, že webové rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Produktu, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Produkt vyprodán a trvale u dodavatele nedostupný. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Zákazníkovi finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.
18. Propagační akce platné v Internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud podmínky aktuálně platných propagačních akcí nestanoví jinak.
19. Informace o realizovaných Objednávkách a uzavřených Kupních smlouvách jsou archivovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu a Mobilní aplikace, a to po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných Právních předpisů. Tyto informace nejsou přístupné třetím stranám.


V. DODÁNÍ PRODUKTU

1. Dodání produktu je možné pouze na území České republiky.
2. Dostupné způsoby dodání Produktu jsou Zákazníkovi prezentovány na webových stránkách Internetového obchodu a v Mobilní aplikaci, a rovněž při zadávání Objednávky Zákazníkem.
3. Dostupné způsoby dodání mohou záviset na zvoleném způsobu platby nebo Produktu, mohou se změnit v případě zadání více Objednávek současně, zejména z důvodu Produktů, na které se vztahují.
4. Dodání Produktu Zákazníkovi a výše konečné platby může záviset na Zákazníkem zvoleném Produktu. Prodávající může v jím zvoleném čase stanovit finanční částku pro minimální hodnotu Objednávky, pro kterou je dodání Produktů, na které se vztahuje Kupní smlouva, bezplatné.
5. Celkový termín dodání Produktu Zákazníkovi (termín dodání) se skládá z doby přípravy Objednávky k odeslání Prodávajícím a doby dodání Produktu přepravcem. Termín dodání se počítá ode dne (i) uzavření Kupní smlouvy, uvedené v bodě IV. odst. 1 výše (v případě platby na dobírku), nebo (ii) připsání prostředků na bankovní účet Prodávajícího (v případě platby bankovním převodem, elektronické platby nebo platby platební kartou), nejdéle však 14 Pracovních dnů, pokud nebylo v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedeno jiné datum. Pokud je Objednávka zadána současně na několik Produktů s různými dodacími lhůtami, je datem dodání nejdelší uvedené datum.
6. Doba dodání Produktu přepravcem závisí na Zákazníkem zvoleném způsobu dodání a je zpravidla uvedená na webových stránkách Internetového obchodu a v Mobilní aplikaci.
7. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Produkt na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen převzít Produkt při dodání.
8. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
9. Při převzetí Produktu od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Produktu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.
10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky příslušného přepravce.


VI. PLATBA ZA PRODUKT

1. Prodávající nabízí Zákazníkovi různé platební metody na základě Kupní smlouvy. Dostupné platební metody jsou Zákazníkovi prezentovány na webových stránkách Internetového obchodu a v Mobilní aplikaci, a rovněž i při zadávání Objednávky Zákazníkem.
2. Dostupné platební metody mohou záviset na způsobu dodání nebo na Produktu zvoleném Zákazníkem. Dostupné platební metody se mohou rovněž změnit, v případě zadávání několika Objednávek současně. Zúčtování transakcí elektronickými platbami a platebními kartami probíhá dle výběru Zákazníka prostřednictvím autorizovaných externích poskytovatelů platebních služeb.
3. V případě, že Prodávající neobdrží platbu od Zákazníka, který zvolil platbu předem, může jej kontaktovat s připomenutím platby, včetně zasláním e-mailu. Neprovedení platby Zákazníkem do 3 pracovních dnů od zadání Objednávky v případě výběru platby tradičním bankovním převodem a do 24 hodin v případě výběru jiné platby předem a následně do uvedeného dodatečného termínu bude mít za následek nepřijetí nabídky předložené Zákazníkem v rámci Objednávky.
4. V případě platby na dobírku je Cena splatná při převzetí Produktu. Při prodlení s úhradou Ceny je Prodávající oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
6. Prodávající vystaví ohledně platby (učiněné v hotovosti či bezhotovostně) provedené na základě Kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných Právních předpisů. Prodávající je oprávněn zaslat daňový doklad – fakturu v elektronické podobě na sdělenou elektronickou adresu.


VII. REKLAMACE

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými Právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době 24 měsíců od převzetí Produktu, není-li sjednáno jinak. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Produkt při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel Produkt převzal (i) má Produkt vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Produktu, (ii) se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Produkt tohoto druhu obvykle používá a (iii) Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí.
3. Na Produkty nabízené v rámci Internetového obchodu se může vztahovat rovněž záruka výrobce. Podrobné podmínky záruky a její trvání jsou pak uvedeny v záručním listě vydaném výrobcem přiloženém k Produktu. V případě, že Kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal Produktu určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
4. V případě, že Produkt neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Spotřebitel právo na dodání nového Produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze Produktu nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy a požadovat vrácení Ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. 
5. Právo na dodání nového Produktu, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
6. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z Ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nový Produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo Produkt opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
7. V případě uznání výrobní nebo materiálové vady Produktu bude tento Produkt bezplatně opraven nebo Prodávající zajistí dodání nového Produktu bez vad.
8. Ustanovení uvedená v tomto bodě VII Obchodních podmínek se nepoužijí u Produktu (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z Ceny; (iii) jde-li o Produkt použitý a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou měl Produkt při převzetí Spotřebitelem; (iv) kde je vada způsobena Spotřebitelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodávajícího a výrobce či jiným zásahem Spotřebitele nebo mechanickým poškozením nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.
9. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud je Produkt dodán zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je Spotřebitel povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má Spotřebitel právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 
10. Reklamace Produktu poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u Prodávajícího.
11. Spotřebitel je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Produkt prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Spotřebitel je zejména povinen před podpisem dodacího listu Produkt řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.
12. Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných Produktů, případně i v jeho sídle. Reklamaci zakoupeného Produktu může Spotřebitel uplatnit zejména písemně na adrese: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo prostřednictvím e-mailu: kontakt@sportano.cz.
13. Prodávající doporučuje Spotřebiteli v popisu reklamace uvést: (i) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum zjištění vady; (ii) požadovaný způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou, žádost o snížení Ceny nebo prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy; a (ii) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní to a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez tohoto doporučení.
14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Spotřebitel informován o jejím vyřízení; později je Prodávající povinen Spotřebiteli vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.
16. Bude-li pro vyřízení reklamace Spotřebitele nebo pro uplatnění práv Spotřebitele vyplývajících ze záruky nutné doručit Produkt Prodávajícímu, je Spotřebitel povinen doručit Produkt na náklady Prodávajícího na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec. Pokud by však vzhledem k druhu vady, druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Spotřebitelem nemožné nebo nadměrně obtížné, může být Spotřebitel požádán o zpřístupnění Produktu Prodávajícímu po předchozí domluvě v místě, na kterém se Produkt nachází, nebo může být požádán, aby Prodávajícímu poskytl fotografie Produktu.


VIII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ

1. Využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků je dobrovolné. Následující ustanovení jsou informativní a nezakládají povinnost Prodávajícího využít mimosoudní způsob řešení sporů. Prohlášení Prodávajícího o souhlasu nebo odmítnutí účasti na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů předkládá Prodávající v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči, pokud spor nebyl vyřešen na základě reklamace podané Spotřebitelem.
2. Prodávající není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, z Kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


IX. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze dle platných Právních předpisů od Kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel, který uzavřel Kupní smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a aniž by mu vznikly jiné náklady než ty, které stanoví zákon, ve lhůtě:

a) 14 dnů ode dne uvedeného v odst. 5 níže („Zákonné právo na odstoupení od smlouvy“);
b) od 15. dne do 30. dne ode dne uvedeného v odst. 5 níže („Smluvní právo na odstoupení od smlouvy“).

2. Ke splnění lhůty stačí, aby Spotřebitel předložil Prodávajícímu prohlášení před jejím uplynutím. Spotřebitel může předložit jakékoli jednoznačné prohlášení, ve kterém bude informovat o svém odstoupení od Kupní smlouvy. Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy lze podat např. písemně na adresu:SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec nebo e-mailem na adresu kontakt@sportano.cz případně prostřednictvím příslušné funkce Internetového obchodu. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.
3. V situaci, kdy Spotřebitel zvolí elektronickou formu odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen zaslat Spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy.
4. Spotřebitel může použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je Přílohou č. 1 Obchodních podmínek, není to však povinné. Prodávající žádá, je-li to možné, o uvedení čísla Objednávky nebo účtenky – může to urychlit vyřízení podaného prohlášení o odstoupení od smlouvy
5. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet ode dne převzetí Produktu Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce a v případě Kupní smlouvy, která:

a) zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo
b) spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí prvního z Produktů.

6. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývající ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, jiného než nejlevnějšího standardního způsobu dodání dostupného v Internetovém obchodě). Pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější způsob standardního dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly ve výši přesahující náklady na nejlevnější způsob standardního dodání.
7. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, jakou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, kterým mu nevzniknou žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo Spotřebitel neprokáže jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.
8. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Spotřebitel hradí veškeré přímé náklady na vrácení Produktu z důvodu odstoupení od smlouvy, tzn. zejména náklady na balení, zajištění a odeslání Produktu. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím její platnosti. Spotřebitel vrací Produkt na adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec.
9. V případě Zákonného práva na odstoupení od smlouvy odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu. Smluvní právo na odstoupení od smlouvy je spotřebiteli přiznáno pouze ve vztahu k Produktům, které nenesou stopy používání, jsou kompletní a nepoškozené. Spotřebitel ztrácí Smluvní právo na odstoupení od smlouvy, pokud Produkt používá způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění jeho povahy, vlastností a fungování.
10. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel v souvislosti se smlouvami: (i) na poskytování služeb, pokud Prodávající službu plně provedl s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (ii) ve kterých je předmětem služby neprefabrikovaný Produkt vyrobený podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (iii) ve kterých je předmětem služby Produkt, podléhající rychlému zkažení nebo s krátkou životností; (iv) ve kterých je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen; (v) ve kterých jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými předměty; (vi) ve kterých Spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího, aby se k němu dostavil za účelem naléhavé opravy nebo údržby; v případě, že Prodávající poskytuje další doplňkové služby, než které požaduje Spotřebitel, nebo poskytuje Produkty jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k doplňkovým službám nebo Produktům; (vii) ve kterých jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal po doručení otevřen; (viii) na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl Prodávajícím informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
11. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Spotřebitelem. V takovém případě vrátí Prodávající Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem.
12. Je-li společně s Produktem poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s Produktem Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


X. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající za účelem plnění Kupní smlouvy zpracovává osobní údaje Zákazníka, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto údaje zahrnují zejména údaje, které Zákazník poskytne při uzavírání Kupní smlouvy či které poskytne v rámci vzájemné komunikace s Prodávajícím.
2. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné k zadání Objednávky, uzavření a plnění Kupní smlouvy, jakož i k využívání Elektronických služeb, zejména ve formě Účtu.
3. Bližší informace o zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů a souborů cookies, který je součástí každé Kupní smlouvy.


XI. LICENCE

1. Veškerá a výhradní práva k Obsahu uveřejněnému v rámci Internetového obchodu Prodávajícím nebo jeho dodavateli, zejména grafické prvky, loga, názvy, software (včetně Mobilní aplikace) a práva ohledně databází jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a náleží Prodávajícímu nebo subjektům spolupracujícím s Prodávajícím. Zákazník je oprávněn používat Obsah zdarma, stejně jako používat Obsah zveřejněný v souladu s platnými Právními předpisy a již šířený jinými Zákazníky v rámci Internetového obchodu a Mobilní aplikace, pouze v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Internetového obchodu a Mobilní aplikace bez územního omezení.
2. Používání Obsahu (včetně Mobilní aplikace) v jiném rozsahu, než je stanoveno v bodě XI Obchodních podmínek, je možné pouze na základě výslovného, předchozího souhlasu uděleného oprávněnou osobou, a to v písemné podobě, pod hrozbou neplatnosti.
3. Zákazník umístěním jakéhokoli obsahu v rámci Internetového obchodu nebo Mobilní aplikace uděluje Prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, ukládání, změně, odstranění, doplňování, veřejnému provozování, veřejnému zobrazování, reprodukci a distribuci tohoto obsahu, bez územního omezení. Toto právo zahrnuje právo udělovat sublicence v rozsahu odůvodněném plněním Smlouvy o poskytování služeb nebo Kupní smlouvy, jakož i oprávnění vykonávat samostatně nebo prostřednictvím třetích stran závislá práva v oblasti vývoje, adaptace, zpracování a překladu díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu, v jakém Zákazník není oprávněn udělovat licence uvedené v tomto odst. 3 se Zákazník zavazuje takové příslušné licence pro Prodávajícího získat.
4. V okamžiku nainstalování Mobilní aplikace na mobilní zařízení Zákazníka prodávající uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k používání Mobilní aplikace, včetně reprodukce Mobilní aplikace pouze v souvislosti s jejím stažením do mobilního zařízení a instalací, a spuštění Mobilní aplikace na mobilním zařízení Zákazníka. Zákazník může nainstalovat Mobilní aplikaci na libovolný počet mobilních zařízení Zákazníka, přičemž na jedno mobilní zařízení je možné nainstalovat pouze jednu kopii Mobilní aplikace.
5. Zákazník není oprávněn Internetový obchod a Mobilní aplikaci zejména překládat, přizpůsobovat, měnit rozložení nebo provádět jakékoli jiné změny, s výjimkou situací stanovených platnými Právními předpisy.


XII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

1. Ustanovení bodu XII Obchodních podmínek platí pouze pro Podnikatele a mají přednost před ostatními ustanoveními Obchodních podmínek.
2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem do 14 dnů ode dne uzavření dané smlouvy. K takovému odstoupení může dojít bez udání důvodu a Podnikatel nemůže z tohoto důvodu uplatňovat vůči Prodávajícímu žádné nároky.
3. Prodávající má právo omezit způsoby platby, dostupné Podnikatelům a rovněž požadovat uhrazení celé Ceny nebo její části předem. Tento nárok je nezávislý na platební metodě vybrané Podnikatelem.
4. Okamžikem vydání Produktu Prodávajícím přepravci přecházejí rizika související s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Podnikatele. Prodávající neručí za ztrátu, vadu nebo poškození Produktu vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho předání Podnikateli a za prodlení s přepravou zásilky.
5. Odpovědnost Prodávajícího ze záruky na Produkt vůči Podnikateli je vyloučena.
6. Prodávající může vypovědět Smlouvu o poskytování služeb, uzavřenou s Podnikatelem, s okamžitou účinností a bez udání důvodů, zasláním odpovídajícího prohlášení v libovolné formě Podnikateli.
7. Prodávající, stejně jako jeho zaměstnanci, zmocnění zástupci a zmocněnci nenesou vůči Podnikateli, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, zplnomocněným zástupcům anebo zmocněncům odpovědnost za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku (pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak), ledaže by jimi byla škoda způsobena úmyslně.
8. V případě potvrzení odpovědnosti Prodávajícího, jeho zaměstnanců, oprávněných zástupců anebo zmocněnců, je tato odpovědnost vůči Podnikateli, který není Spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, omezena do výše zaplacené Ceny a nákladů na dodání na základě poslední Kupní smlouvy, avšak ne více než 27.000 Kč – jak v rámci jednoho nároku, tak za veškeré nároky celkem.
9. Skutečnost, že jednání nebo opomenutí, na jehož základě vznikla škoda, bylo nesplněním nebo nesprávným plněním povinnosti, vylučuje nároky Podnikatele na náhradu škody.
10. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Podnikatelem budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.
11. Prodávající může na základě obecně platných Právních předpisů změnit ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se Podnikatelů.
12. Ustanovení bodu XII Obchodních podmínek se nevztahují na Podnikatele, kteří jsou fyzickými osobami provozujícími podnikatelskou činnost, uzavírající s Prodávajícím smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ně nemá profesionální charakter vyplývající zejména z předmětu jejich podnikatelské činnosti. Zejména podnikatelé uvedení v předchozí větě mají právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených pro Spotřebitele v bodě IX Obchodních podmínek.


XIII. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek:
2. V případě změn Obchodních podmínek zpřístupní Prodávající úplné znění Obchodních podmínek zveřejněním na webových stránkách Internetového obchodu a v Mobilní aplikaci, jakož i prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb.
3. Změna Obchodních podmínek nabývá účinnosti 14 dnů ode dne odeslání informace o změně. V případě Zákazníků, kteří uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb, mají tito právo vypovědět Smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení změny Obchodních podmínek. Změna Obchodních podmínek nemá význam pro Kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodávajícím před změnou Obchodních podmínek.


XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2022.03.18.
2. V záležitostech, na které se nevztahují Obchodní podmínky, platí obecně platná ustanovení českých zákonů.
3. Zákazník bere na vědomí, že se mohou objevit určité skutečnosti související s případným válečným konfliktem majícím vliv na plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, zejména  sankce, opatření či právní předpisy mezinárodních organizací a jednotlivých států vůči agresorům příslušného válečného konfliktu či opatření a právní předpisy na ochranu jednotlivých států, jakož i sankce, opatření, či právní předpisy agresorů válečného konfliktu vůči členským státům mezinárodních organizací, či státům obecně, jenž mohou mít přímé či nepřímé dopady na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. plnění subdodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity, či další obdobné dopady. Dopady válečného konfliktu se považují za tzv. vyšší moc, tedy za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli prodávajícího, která může ovlivnit jeho schopnost plnit povinnosti z kupní smlouvy.
4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
5. Výběr českého práva na základě Obchodních podmínek nezbavuje Spotřebitele ochrany, která mu byla poskytnuta na základě ustanovení, která nelze smlouvou mezi Prodávajícím a Spotřebitelem vyloučit.
6. Obsah Obchodních podmínek je Zákazníkovi zdarma zpřístupněn jako součást Internetového obchodu a také v rámci Mobilní aplikace.
7. Zápis, zabezpečení a zpřístupnění podstatných ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytování služeb probíhá zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
8. Zápis, zabezpečení a zpřístupnění podstatných ustanovení uzavřené Kupní smlouvy probíhá zasláním Zákazníkovi e-mailu s potvrzením zadané Objednávky, jejím ověření a realizaci. Prodávající zpřístupní Zákazníkovi doklad o koupi nebo fakturu s DPH v elektronické podobě. Obsah Kupní smlouvy včetně jejích podstatných ustanovení je dodatečně zapsán a zabezpečen v IT systému Prodávajícího.
9. Ustanovení těchto Obchodních podmínek nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva Spotřebitelů vyplývající z kogentních ustanovení zákona, Prodávající proto případné pochybnosti vykládá ve prospěch Spotřebitele.
10. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.PŘÍLOHA Č. 1 - VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOR FORMULÁŘE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od kupní smlouvy)
 
Příjemce:
SPORTANO.COM Sp. z o.o.
PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec
Já tímto informuji o svém odstoupení od kupní smlouvy na následující položky(*) smlouvy na dodávku následujících předmětů(*)  smlouvy o poskytování následující služby(*)
 
Datum objednání (*)/obdržení (*):
Číslo objednávky:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Telefon spotřebitele:
E-mail spotřebitele:
Číslo účtu spotřebitele:
Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
 
Datum:
 
(*) Nehodící se škrtněte


 

heureka widget